ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
21/09/2020
13:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh Trương Đạt
13:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân A Byot
13:30 Họp Hội đồng kỷ luật Sở Phòng họp tầng 3 Nguyễn Văn Lộc,Trương Đạt
14:00 Kiểm tra khảo sát hiện trạng môi trường dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Kon Tum Trương Đạt
07:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân Trương Đạt
08:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh Võ Thanh Hải
10:00 Làm việc với Trung tâm Con người và thiên nhiên Chi cục Quản lý đất đai Phòng họp tầng 3 A Byot
Thứ ba
22/09/2020
13:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh Võ Thanh Hải
13:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân Trương Đạt
14:00 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
06:00 Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn 10 Nguyễn Văn Lộc Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ...
07:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân Võ Thanh Hải
08:00 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh A Byot
Thứ tư
23/09/2020
13:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh A Byot
13:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân Võ Thanh Hải
13:00 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo đề nghị của UBND huyện Đăk Hà Chi cục Quản lý đất đai Phòng họp tầng 3 A Byot
07:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân A Byot
07:30 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh Trương Đạt
Thứ năm
24/09/2020
13:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân A Byot
13:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh Trương Đạt
13:30 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân Trương Đạt
07:30 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh Võ Thanh Hải
Thứ sáu
25/09/2020
13:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh Võ Thanh Hải
13:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân Trương Đạt
14:00 Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Nguyễn Văn Lộc Hội Trường Ngọc Linh ...
07:00 Trực tiếp công dân tại Sở Phòng tiếp công dân Võ Thanh Hải
08:00 Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ban Tiếp công dân tỉnh A Byot
Chủ nhật
27/09/2020
07:00 Giao ban tuần Phòng họp tầng 3 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Võ Thanh Hải
08:00 Họp giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai Ban Quản lý Khu kinh tế A Byot
08:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng đăng ký đất đai,Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường,Trung tâm phát triển quỹ đất,Thanh tra Sở,Phòng Kế hoạch - Tài chính Phòng họp số 1 A Byot
10:00 Xem xét, đề xuất đầu tư khu công nghiệp chế biến và sản xuất dược liệu tập trung Ban Quản lý Khu kinh tế A Byot

Thứ hai (21/09/2020)

13:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
13:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: A Byot
13:30:
Họp Hội đồng kỷ luật Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Trương Đạt
14:00:
Kiểm tra khảo sát hiện trạng môi trường dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum
Thành phần: Chi cục Bảo vệ Môi trường
Địa điểm: thành phố Kon Tum
Chủ trì: Trương Đạt
07:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: Trương Đạt
08:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
10:00:
Làm việc với Trung tâm Con người và thiên nhiên
Thành phần: Chi cục Quản lý đất đai
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: A Byot

Thứ ba (22/09/2020)

13:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
13:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: Trương Đạt
14:00:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
06:00:
Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn 10
Thành phần: Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Chủ trì: ...
07:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: Võ Thanh Hải
08:00:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
08:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: A Byot

Thứ tư (23/09/2020)

13:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: A Byot
13:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: Võ Thanh Hải
13:00:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
14:00:
Họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo đề nghị của UBND huyện Đăk Hà
Thành phần: Chi cục Quản lý đất đai
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: A Byot
07:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: A Byot
07:30:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
08:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt

Thứ năm (24/09/2020)

13:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: A Byot
13:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
13:30:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
07:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: Trương Đạt
07:30:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
08:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải

Thứ sáu (25/09/2020)

13:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
13:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: Trương Đạt
14:00:
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh
Thành phần: Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: ...
07:00:
Trực tiếp công dân tại Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng tiếp công dân
Chủ trì: Võ Thanh Hải
08:00:
Trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: A Byot

Chủ nhật (27/09/2020)

07:00:
Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Võ Thanh Hải
08:00:
Họp giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai
Thành phần:
Địa điểm: Ban Quản lý Khu kinh tế
Chủ trì: A Byot
08:00:
Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ
Thành phần: Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng đăng ký đất đai,Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường,Trung tâm phát triển quỹ đất,Thanh tra Sở,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: A Byot
10:00:
Xem xét, đề xuất đầu tư khu công nghiệp chế biến và sản xuất dược liệu tập trung
Thành phần:
Địa điểm: Ban Quản lý Khu kinh tế
Chủ trì: A Byot
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây