Thông báo số 30/TB-STNMT về Danh sách tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   07/01/2018 01:41:33 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Ngày 10 tháng 03 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 30/TB-STNMT V/v danh sách tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản . Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 39/TB-STNMT V/v dự kiến Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016.

 •   07/01/2018 01:40:49 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24 tháng 03 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 39/TB-STNMT V/v dự kiến Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 40/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ cát, trên sông Đăk Bla địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 01:39:32 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24 tháng 03 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 40/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ cát, trên sông Đăk Bla địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 41/TB-STNMT V/v Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

 •   07/01/2018 01:38:34 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Ngày 28 tháng 03 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 41/TB-STNMT V/v Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 52/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   07/01/2018 01:37:28 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Ngày11 tháng 04 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 52/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Toàn văn thông báo như sau:

Công văn số 680/STNMT - KS Về việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   07/01/2018 01:36:27 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Ngày 02 tháng 06 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 680/STNMT - KS Về việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Toàn văn Văn bản như sau:

Thông báo số 85/TB-STNMT về Danh dách tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   07/01/2018 01:34:16 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Ngày 14/6/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 85/TB-STNMT . Thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 86/TB-STNMT về Danh dách tổ chức, cá nhân không được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   07/01/2018 01:32:03 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Ngày 14/6/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 86/TB-STNMT . Thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân không được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 93/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

 •   07/01/2018 01:31:05 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29 tháng 06 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 93/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 94/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

 •   07/01/2018 01:29:57 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 94/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 114/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần 2 năm 2016

 •   07/01/2018 01:26:12 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29 tháng 7 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 114/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo 130/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016

 •   07/01/2018 01:23:01 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31 tháng 8 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 130/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 175/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016 (lần 2)

 •   07/01/2018 01:17:57 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 175/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016 (lần 2). Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 27/TB-STNMT Về Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017

 •   07/01/2018 01:11:42 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23 tháng 01 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 27/TB-STNMT Về Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 72/TB-STNMT Về việc bổ sung danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 01:09:37 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 72/TB-STNMT về việc bổ sung danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nội dung Thông báo như sau:

Thông báo số 81/TB-STNMT Kết quả lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp khai thác đất đồi (đất san lấp).

 •   07/01/2018 01:04:38 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 81/TB-STNMT Kết quả lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp khai thác đất đồi (đất san lấp). Nội dung Thông báo như sau:

Thông báo số 104/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 •   07/01/2018 01:02:28 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 104/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Nội dung Thông báo như sau:

Thông báo số 108/TB-STNMT về danh sách tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1)

 •   07/01/2018 12:58:48 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29/5/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 108/TB-STNMT. Thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1). Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 114/TB-STNMT V/v bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017

 •   07/01/2018 12:57:38 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Ngày 12 tháng 06 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 114/TB-STNMT Về việc bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017. Toàn văn thông báo như sau:


Các tin khác

ddn

pctt

kk

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây