TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KON TUM

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KON TUM
1. Lãnh đạo sở
* Ông Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
                     Điện thoại: 0966.193.636
                     Email: nvloc.stnmt@kontum.gov.vn
     a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc đối với các lĩnh vực, công việc do Giám đốc trực tiếp phụ trách, các lĩnh vực, công việc do Phó Giám đốc phụ trách nhưng Phó Giám đốc đó đi vắng và các văn bản được quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh, gồm:
- Văn bản tham mưu UBND tỉnh các đề án, báo cáo, tờ trình trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Văn bản tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn bản trình phê duyệt, ban hành quy hoạch, kế hoạch, đề án, báo cáo (tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác do UBND tỉnh yêu cầu) thuộc phạm vi quản lý của ngành;
- Văn bản trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Văn bản trình chủ trương, quyết định đầu tư; dự toán ngân sách, mua sắm tài sản công;
- Văn bản có nội dung nhạy cảm về tôn giáo, quốc phòng an ninh, đề xuất giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác tổ chức - cán bộ;
- Các văn bản khác do Giám đốc quyết định và thông báo cho Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm và hàng năm; tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng; thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch - Tài chính; là chủ tài khoản của cơ quan.
c) Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng của Sở; tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập.
d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động chung của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính.

* Ông: Võ Thanh Hải - Phó giám đốc

Điện thoại: 0260 3910913 - Di động: 0905.350.555
Email:vthai.stnmt@kontum.gov.vn
a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực công tác: tổng hợp; khoáng sản; tài nguyên nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Trang thông tin điện tử của Sở; giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước; ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông; thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.
b) Tham gia Ban chỉ đạo và một số Hội đồng, Tổ công tác liên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
c) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoáng sản; Phòng Tài nguyên nước; Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
         * Phụ trách theo dõi địa bàn huyện Đăk Glei, huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Tô và huyện Tu Mơ Rông.

                 
* Ông: Trương Đạt - Phó giám đốc

         Điện thoại: 0260 3916937 - Di động: 0965717117
         Email: tdat.stnmt@kontum.gov.vn
a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Môi trường; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường; ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà; theo dõi và chỉ đạo công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.
b) Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
c) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.
         * Phụ trách theo dõi địa bàn huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫyvà huyện Đăk Hà.


*Ông: A Byot - Phó giám đốc
         Điện thoại: 0260 3865032 - Di động: 0905320745
         Email: abyot.stnmt@kontum.gov.vn
a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: đất đai (trừ các lĩnh vực đã phân công cho các Phó Giám đốc); đo đạc và bản đồ; ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai; công tác dân vận; dân chủ cơ sở; Công tác giúp đỡ thôn kết nghĩa theo Nghị quyết 04-NQ/TU; thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.
b) Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
c) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai; Tổ 04.
         * Phụ trách theo dõi địa bàn huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai và thành phố Kon Tum.
 
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở:

2.1. Văn phòng
- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Đình Khải
Điện thoại: 0260 3916028
Email: ndkhai.stnmt@kontum.gov.vn


- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Đức Thọ
Điện thoại: 0260 3868876
Email: pdtho.stnmt@kontum.gov.vn


- Văn thư Sở: 0260 3862481

2.2. Thanh tra
- Chánh Thanh tra: Ông Trần Công Hậu
Điện thoại: 0260 3919235
Email: tchau.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Minh Tuấn
Điện thoại: 0905178980
Email: nmtuan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Trần Ngọc Nghĩa
Điện thoại: 09305397107
Email: tnnghia.stnmt@kontum.gov.vn

2.3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Kế hoạch - Tài Chính
- Trưởng phòng: Ông Lê Việt Thanh;
Điện thoại: 0260 3919236 - Di động: 0905108777
Email: lvthanh.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Chương

Điện thoại: 0963028989
Email:pnchuong.stnmt@kontum.gov.vn

b) Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Tấn;
Điện thoại: 0260 3919237 - Di động: 0914011948
Email: lvtan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Cường
Điện thoại: 0988377068
Email:ncuong.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Văn Dũng
Điện thoại: 0914102253
Email:lvdung.stnmt@kontum.gov.vn

c) Phòng Môi trường
- Trưởng phòng: Ông Huỳnh Thúc Viên
Điện thoại: 0905713189
Email:htvien.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Phương Thuỷ
Điện thoại: 0905844489
Email:dtpthuy.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Đường Thị Hồng Luân
Điện thoại: 0913751828
Email:dthluanstnmt@kontum.gov.vn

d) Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Gấm
Điện thoại: 0979444686
Email:ntgam.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hải Vân

Điện thoại: 0916877836
Email:nhvan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Hoanh

Điện thoại: 0906505182 
Email: ntkhoanh.stnmt@kontum.gov.vn


đ) Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
- Trưởng phòng: Ông Trần Anh Tuấn;
Điện thoại: 0260. 3919238 - Di động: 0986801109
Email: tatuan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Phương;
Điện thoại: 0905557227
Email: ptphuong.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Tô Văn Huy

Điện thoại: 0973313706
Email:tvhuy.stnmt@kontum.gov.vn

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
a) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
b) Trung tâm Phát triển quỹ đất;
c) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;
d) Văn phòng Đăng ký đất đai.
thong diep 5k block

Bien Dong

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
THU THAP DU LIEU

tham van DTM
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay5,975
  • Tháng hiện tại117,878
  • Tổng lượt truy cập8,802,180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây