VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Địa chỉ : 06 Ngô Thì Nhậm , Thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0260 3915401
Email: vpdkddst.stnmt@kontum.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Trần Thị Đào

0943.513.577

ttdao.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Trịnh Ngọc Hiểu

0983.835.677

tnhieu.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Vũ Quang An

......

vqan.stnmt@kontum.gov.vn

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP Kon Tum

Đ/c: 37 Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

ĐT: 0260 3590402
Email: cnvpdkto.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Đinh Xuân Tâm

0124.445.7979

dxtam.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Nguyễn Minh Phương

0984393579

nmphuong.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Lê Ngọc Quang

0977439351

lnquang.stnmt@kontum.gov.vn

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Đăk Hà

Đ/c: Tổ dân phố 1, TT. Đăk Hà, H. Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpdha.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Đoàn Thế Tiền

090.5359.224

dttien.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Lê Xuân Hoàn

0916877908

lxhoan.stnmt@kontum.gov.vn

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Đăk Tô

Đ/c: Số 04 đường 24/4 - Khối 3, TT. Đăk Tô, H. Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpdto.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Luận

0905.459.685

nvluan.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Nguyễn Bá Hậu

0989442707

nbhau.stnmt@kontum.gov.vn

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ HuyệnTu Mơ Rông

Đ/c: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, H. Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Email: cnvptmr.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Phạm Lực

0169.311.4545

pluc.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

 

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Đăk Glei

Đ/c: 605 Hùng Vương, thôn Đăk Dung, TT. Đăk Glei, huyện Đăk Glei

ĐT: 0260 3833368
Email: cnvpdgl.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Bùi Thị Hiền

 

bthien.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

 

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Ngọc Hồi

Đ/c: Thôn 6, TT. Plei Kần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpnh.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Huỳnh Thanh Toàn

0819540999

httoan.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Nguyễn Y Khoa

 


nykhoa.stnmt@kontum.gov.vn

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Sa Thầy

Đ/c: 02 Nguyễn Văn Cừ, TT. Sa Thầy, H. Sa Thầy

ĐT: 0260 3502999
Email: cnvpst.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Trần Thị Minh Hoa

0984.797.751

ttmhoa.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Lý Hoài Duy


lhduy.stnmt@kontum.gov.vn

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Kon Rẫy

Đ/c: Thôn 1, xã Tân Lập, H. Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpkry.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Pờ Ly Châu

0167.903.7297

plchau.stnmt@kontum.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

 

 


 

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện IA Hdrai

Đ/c: Thôn 1, xã Ia Tơi, H. Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpiah.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Trần Xuân Đức Huy

0968.368.359

txdhuy.stnmt@kontum.gov.vn

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Kon Plông

Đ/c: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, H. Kon Plong, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpkpl.stnmt@kontum.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

Vũ Đức Nguyện

 


vdnguyen.stnmt@kontum.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
13. Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên, quy định cụ thể nhiệm vụ, ban hành quy chế làm việc của các phòng, chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền hoặc đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
14. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức; xếp lương, nâng lương; cử đi đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại; kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu; cho hưởng các loại phụ cấp và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành (trừ người giữ chức vụ lãnh đạo do cấp trên bổ nhiệm).
15. Lập, quản lý, bổ sung hồ sơ viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Sở Tài nguyên và Môi trường giao hoặc ủy quyền.
17. Văn phòng Đăng ký đất đai được xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp các nội dung sau:
a) Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn; hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật.
b) Chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất đã cấp Giấy chứng nhận cho người khác trong các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này hoặc chuyển quyền sử dụng một hoặc một số thửa đất trong các thửa đất cấp chung một Giấy chứng nhận thì bên chuyển quyền được xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp.
c) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng.
d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện đăng ký cho thuê, thuê lại đất; xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất.
đ) Hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc ngược lại; chuyển đổi công ty; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
e) Thay đổi về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.
g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập257
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm256
  • Hôm nay28,670
  • Tháng hiện tại382,628
  • Tổng lượt truy cập14,059,070
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây