Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 2 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 03:27:18 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 03 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 12/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 2 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 3 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 03:23:55 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 03 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 14/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 3 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 4 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 03:18:33 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 03 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 16/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 4 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 5 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 03:14:16 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Ngày 28 tháng 04 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 26a/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 5 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 6 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 03:10:14 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 26 tháng 05 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 06/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 6 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 7 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 03:06:20 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27 tháng 06 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 14/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 7 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 8 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 03:01:16 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Ngày 28 tháng 07 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 21/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 8 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 9 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:57:42 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29 tháng 8 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 30/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 9 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 10 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:48:34 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30 tháng 9 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 38/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 10 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 11 năm 2016) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:44:43 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31 tháng 10 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 44/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 11 năm 2016). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 1 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:39:43 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 02 tháng 12 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 51/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 1 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 2 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:25:49 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04 tháng 01 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 30/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 2 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 3 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:22:49 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Ngày 08 tháng 02 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 09/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 3 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 4 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:20:08 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15 tháng 03 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 10/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 4 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 5 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:17:13 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18 tháng 04 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 16/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 5 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 6 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:11:26 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23 tháng 05 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 25/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 6 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 7 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:07:40 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 33/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 7 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 8 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:04:10 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 07 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 39/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 8 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 9 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:00:36 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04 tháng 08 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 46/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 9 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:


Các tin khác

ddn

pctt

kk

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây