Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 1 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:39:43 PM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0

Ngày 02 tháng 12 năm 2016 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 51/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 1 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 2 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:25:49 PM
 •   Đã xem: 512
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04 tháng 01 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 30/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 2 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 3 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:22:49 PM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0

Ngày 08 tháng 02 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 09/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 3 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 4 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:20:08 PM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15 tháng 03 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 10/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 4 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 5 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:17:13 PM
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18 tháng 04 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 16/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 5 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 6 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:11:26 PM
 •   Đã xem: 443
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23 tháng 05 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 25/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 6 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 7 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:07:40 PM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 33/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 7 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 8 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:04:10 PM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 07 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 39/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 8 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 9 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:00:36 PM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04 tháng 08 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 46/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 9 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Quy chế Bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum

 •   10/01/2018 01:57:03 PM
 •   Đã xem: 465
 •   Phản hồi: 0

Quy chế Bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 10 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:54:06 PM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0

Ngày 25 tháng 08 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 54/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 10 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Quy chế Bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum

 •   10/01/2018 01:49:06 PM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0

Quy chế Bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 11 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:46:13 PM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15 tháng 09 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 61/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 11 năm 2017).

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 12 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:43:17 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0

Ngày 06 tháng 10 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 69/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 12 năm 2017).

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 13 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:36:37 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27 tháng 10 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 77/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 13 năm 2017).

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 14 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:32:59 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 11 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 85/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 14 năm 2017).

Thông báo về việc bán đấu giá (Đợt 6 năm 2015) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 01:45:28 PM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 08/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 6 năm 2015). Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất

 •   07/01/2018 12:28:22 PM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0

Ngày 13/10/2017 Trung tâm Phát triển Quỹ Đất có văn bản số 28/TB-TTPTQĐ, về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất. Nội dung toàn văn bản như sau:

phananh kiennghi

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

congbaochinhphu

congbaokontum

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

thudientu

vbdh

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd

banner block phai NEW
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây