Thông báo số 86/TB-STNMT về Danh dách tổ chức, cá nhân không được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   07/01/2018 01:32:03 PM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0

Ngày 14/6/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 86/TB-STNMT . Thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân không được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 93/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

 •   07/01/2018 01:31:05 PM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29 tháng 06 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 93/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 94/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

 •   07/01/2018 01:29:57 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 94/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 114/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần 2 năm 2016

 •   07/01/2018 01:26:12 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29 tháng 7 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 114/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo 130/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016

 •   07/01/2018 01:23:01 PM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31 tháng 8 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 130/TB-STNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 175/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016 (lần 2)

 •   07/01/2018 01:17:57 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0

Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 175/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016 (lần 2). Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 27/TB-STNMT Về Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017

 •   07/01/2018 01:11:42 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23 tháng 01 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 27/TB-STNMT Về Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 72/TB-STNMT Về việc bổ sung danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 01:09:37 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 72/TB-STNMT về việc bổ sung danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nội dung Thông báo như sau:

Thông báo số 81/TB-STNMT Kết quả lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp khai thác đất đồi (đất san lấp).

 •   07/01/2018 01:04:38 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 81/TB-STNMT Kết quả lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp khai thác đất đồi (đất san lấp). Nội dung Thông báo như sau:

Thông báo số 104/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 •   07/01/2018 01:02:28 PM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 104/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Nội dung Thông báo như sau:

Thông báo số 108/TB-STNMT về danh sách tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1)

 •   07/01/2018 12:58:48 PM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29/5/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 108/TB-STNMT. Thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1). Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 114/TB-STNMT V/v bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017

 •   07/01/2018 12:57:38 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0

Ngày 12 tháng 06 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 114/TB-STNMT Về việc bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 118/TB-STNMT về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017

 •   07/01/2018 12:55:27 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Ngày 16 tháng 06 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 118/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 125/TB-STNMT Về tiến độ lập hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   07/01/2018 12:49:39 PM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23 tháng 6 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 125/TB-STNMT về tiến độ lập hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo số 128/TB-STNMT về Kết quả lựa chọn tổ chức cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

 •   07/01/2018 12:47:54 PM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27 tháng 06 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 128/TB-STNMT về Kết quả lựa chọn tổ chức cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Toàn văn thông báo như sau:

Công văn số 917/STNMT-KS Công bố tình hình thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá khoáng sản

 •   07/01/2018 12:46:56 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đối với các tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thông báo số 249/TB-STNMT về việc kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017 (Đợt 2)

 •   07/01/2018 11:40:08 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Ngày 07/12/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum có Thông báo số 249/TB-STNMT, về việc kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017 (Đợt 2). Toàn văn thông báo như sau:

nCoV 2019 new

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

Thu Thap Du Lieu 2019

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây