Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, điều phối chung công tác chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 3336/VPCP-NN ngày 24/4/2019, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu vào ngày 16/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 và Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 11/3/2019, là cơ quan đầu mối, điều phối chung công tác tổ chức Hội nghị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung tài liệu, chương trình, kịch bản chi tiết,…

Về xây dựng Báo cáo kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp chiến lược cụ thể thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Theo văn bản này, Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quy hoạch, tình hình bố trí vốn và thu hút vốn đầu tư cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long”.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nội dung báo cáo đánh giá tình hình bố trí vốn và thu hút vốn đầu tư cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long”; bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định, bảo đảm để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long”; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì phiên “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tái cơ cấu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng nội dung báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan xây dựng nội dung báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác tái cơ cấu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nội dung báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”; chịu trách nhiệm nội dung Báo cáo kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và giải pháp phát triển hệ thống giao thông kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nội dung báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”; chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nội dung Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long”; chịu trách nhiệm nội dung báo cáo về giải pháp về cơ chế điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức công tác truyền thông về kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP, chú ý đến các mô hình tiêu biểu trong quá trình chuyển đổi mô hình nhằm phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được triển khai hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu Long; truyền thông về các nội dung Hội nghị.

Bộ Ngoại giao tạo điều kiện để các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế và chuyên gia quốc tế tham dự Hội nghị theo quy định; cử cán bộ phiên dịch phục vụ Hội nghị.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với địa phương đăng cai tổ chức bảo đảm công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau Hội nghị.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung báo cáo về vai trò, giải pháp kết nối giao thông và hợp tác với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường,Văn phòng Chính phủ và các bên liên quan trong công tác tổ chức và hậu cần của Hội nghị; phối hợp với Bộ Công an bảo đảm công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau Hội nghị; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị.

Các Bộ, ngành, địa phương khác có liên quan xây dựng báo cáo đánh giá về các kết quả đã đạt được, các nội dung chưa hoàn thành của Bộ, ngành, địa phương mình kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, đề xuất kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thúc đẩy sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ động chuẩn bị nội dung tham luận về các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động truyền thông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP và các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị.

Các Bộ, ngành, địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức các hoạt động truyền thông và các hoạt động khác liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 và Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 11/3/2019 ./.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

kt.jpg hc.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,005
  • Tháng hiện tại78,658
  • Tổng lượt truy cập2,040,441
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây