Kiểm tra, đôn đốc bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, trong ngày 05/10, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp làm Trưởng đoàn, cùng thành viên Tổ công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của Bộ đã kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao tại Thanh tra Bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính. Đây là hai trong số các đơn vị tham mưu, tổng hợp trực thuộc Bộ có khối lượng nhiệm vụ được giao lớn; có vai trò quan trọng trong việc khâu nối, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ

Tính đến ngày 01/10/2018, Thanh tra Bộ được giao 589 nhiệm vụ, trong đó có 02 đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác; 243 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 09 nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại các thông báo kết luận; 198 nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại các văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương; 73 văn bản mật; 66 nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa phương trực tiếp gửi đến Thanh tra Bộ. Đến thời điểm kiểm tra, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị đạt trên 83%.

Vụ Kế hoạch – Tài chính được giao 816 nhiệm vụ, trong đó có 02 văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác; 222 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 26 nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại các thông báo kết luận; 543 nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại các văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương; 23 văn bản mật. Đến thời điểm kiểm tra, tỷ lệ hoàn thành đạt trên 94%.

Theo đánh giá của Tổ công tác, Thanh tra Bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính là hai đơn vị tham mưu, tổng hợp những vấn đề quan trọng của Bộ; được giao và đã hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao.

Đối với Thanh tra Bộ, bên cạnh việc bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đơn vị còn trực tiếp xử lý, phối hợp với các đơn vị trong Bộ giải quyết nhiều vụ việc về đơn thư khiếu kiện phức tạp (do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao) kéo dài nhiều năm, đã được nhiều cấp ngành giải quyết nhưng chưa dứt điểm. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư được Thanh tra Bộ xác định là nội dung quan trọng và chỉ đạo giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chủ động, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị có liên quan để nắm bắt thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường để đề xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Vụ Kế hoạch – Tài chính luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao. Vụ cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai nhiệm vụ trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử; thực hiện ký số văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành.

Thay mặt Tổ công tác, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp đã trao đổi, kiến nghị một số nội dung, nhiệm vụ để Thanh tra Bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính tập trung hoàn thành trong thời gian tới; đồng thời đề nghị hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao.

Thanh tra, kiểm tra phải thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện xử lý, ngăn ngừa sai phạm và phát hiện những bất cập, kẽ hở về chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện

Tại buổi làm việc, truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp cho biết, đối với Thanh tra Bộ, Bộ trưởng đánh cao những đổi mới trong công tác thanh tra, kiểm tra các năm gần đây: từ khâu lập kế hoạch thanh tra, đến tổ chức triển khai thực hiện, giải quyết được những yêu cầu về công tác quản lý của ngành, bức xúc của dư luận, xã hội; khắc phục được tình trạng chồng chéo giữa Trung ương và địa phương, tạo được sự đồng bộ trong toàn ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt đã kiến nghị chấn chỉnh khắc phục các bất cập, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước và hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, đặc biệt có sự điều chỉnh phù hợp với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trong đó tập trung vào giải quyết vấn đề giải quyết tình trạng lãng phí các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường để thúc đẩy tăng trưởng bền vững; giải những vấn đề nổi cộm về tài nguyên và môi trường, những bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời đã tổ chức tốt Hội nghị triển khai công tác thanh tra trong toàn Ngành. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng, tình trạng chậm, nợ đọng trong giải quyết vụ các việc Thủ tướng Chính phủ giao đã giảm dần.

Chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành, Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh đây là một trong những công cụ quan trọng, sắc bén để đảm bảo chính sách pháp luật được thực thi và thượng tôn, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Thanh tra, kiểm tra phải thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện xử lý và ngăn ngừa sai phạm, lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát hiện những bất cập, kẽ hở về chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện. Bộ trưởng yêu cầu thanh tra Bộ cần triển khai thực hiện tốt 08 nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tập trung chỉ thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ, đặc biệt đối với việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018.

Quá trình thanh tra cần lồng ghép thanh tra chuyên ngành với thanh tra trách nhiệm, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ theo nhóm lĩnh vực, phối hợp liên ngành; huy động được các chuyên gia, các nhà khoa học trong quá trình triển khai công tác thanh tra nhất là trong thanh tra, kiểm tra về môi trường, quản lý tài nguyên nước.

Chỉ đạo, đôn đốc các đoàn thanh tra phải ban hành kết luận thanh tra; khắc phục tình trạng chậm, kéo dài thời gian kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra cần chỉ rõ những vi phạm, biện pháp xử lý; đồng thời, chỉ rõ những lỗ hổng, khoảng trống về chính sách, pháp luật có liên quan để đề xuất hoàn thiện, bổ sung. Kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 của toàn ngành phải được tổng hợp báo cáo Bộ trưởng vào cuối năm 2018.

Sớm hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa các ngành, giữa trung ương và địa phương.

Thứ hai, bố trí 30% lực lượng và các nguồn lực để sẵn sàng triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc nổi cộm theo phản ánh của dư luận, báo chí; các vụ việc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành; vừa đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội ở các địa phương để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nước.

Thứ ba, chủ động theo dõi tình hình, hướng dẫn các địa phương xử lý giải quyết ngay từ cơ sở không để phát sinh các bức xúc làm kéo dài phát sinh các vụ việc phức tạp; tập trung lực lượng để xác minh giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu; đối với các vụ việc phức tạp cần nhiều thời gian để xác minh cần báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian và thông báo cho người dân biết để giảm tụ tập đông người tại Văn phòng Chính phủ và tại trụ sở Bộ.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, coi đây là nút thắt giảm thiểu những khiếu kiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời là kênh tiếp thu, phản hồi chính sách từ địa phương cơ sở và người dân.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện tài liệu hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra bao gồm xây dựng kế hoạch, lựa chọn đối tượng thanh tra, phương pháp thanh tra để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn Ngành. Phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ tài nguyên và môi trường và các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thanh tra.

Thứ sáu, Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước nghiên cứu tiếp cận việc thanh tra, kiểm tra môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản theo hướng phân công cán bộ, lãnh đạo theo dõi, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo địa bàn vùng; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật; cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm tra, cơ sở dữ liệu tiếp dân và giải quyết đơn thư, trong đó xác định các đối tượng có nguy cơ, nhiều lần tái phạm để cùng với việc thanh tra, kiểm tra sẽ thực hiện các biện pháp theo dõi, giám sát; thực hiện công khai các kết luận thanh tra theo quy định.

Thứ bảy, khẩn trương hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương trong thanh tra khoáng sản để Lãnh đạo 2 Bộ sớm ký kết, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thứ tám, năm 2018 và 2019, Bộ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện chủ trương, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường nhất là các lĩnh vực đất đai, môi trường (sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường…). Vì vậy, Thanh tra Bộ cần tăng cường tham gia phối hợp với các đơn vị, đặc biệt cần chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong chính sách hiện hành, đề xuất với Bộ các nội dung sửa đổi, bổ sung bởi vì các cơ quan thanh tra là đơn vị theo dõi đánh giá mức độ phù hợp với thực tiễn của các chính sách đã được ban hành.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch – tài chính

Thực hiện Quy chế mới về Quản lý các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, song song với việc tăng cường phân cấp cho các đơn vị sẽ cần phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoach – Tài chính xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để triển khai đúng các quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, dự án chuyên môn được giao.

Song song với đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch; bám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… để xác định các định hướng ưu tiên cho năm sau và giai đoạn tiếp theo; đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu, thực tiễn chỉ đạo, điều hành của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 3.jpg 1.jpg 2.jpg
DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

Thu Thap Du Lieu 2019

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay4,519
  • Tháng hiện tại128,684
  • Tổng lượt truy cập2,937,499
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây