Bộ Tài nguyên và Môi trường giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2018

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2018. Bộ trưởng Trần Hồng Hà; các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên và Lê Công Thành chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực Hà Nội.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung chỉ đạo các vấn đề trọng tâm; đặt quyết tâm cao trong cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, để đưa các nguồn lực tài nguyên vào phát triển kinh tế - xã hội; chủ động trong giải quyết vấn đề môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, tập trung tổng kết, sơ kết đánh giá tình hình triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn bị nền tảng, động lực cho phát triển những năm tiếp theo và giai đoạn mới.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2018 cụ thể trên một số lĩnh vực nổi bật như đối với công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, pháp luật: Hoàn thành việc sơ kết các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đất đai, biển, khoáng sản, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT); trên cơ sở đó Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI.

Bộ TN&MT đã trình Quốc hội thông qua Luật đo đạc và bản đồ; hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; tập trung sửa đổi Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường. Trong 9 tháng đầu của năm 2018, Bộ đã trình Chính phủ 07 Nghị định, 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 12 Thông tư.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Đã triển khai 86 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 25 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Tập trung triển khai thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018.

Trong công tác cải cách hành chính, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện (chiếm 62,6%), tập trung chủ yếu ở 06 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu về cắt giảm sản phẩm hàng hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, trong đó cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 51,3%; bãi bỏ, đơn giản hóa 15/15 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, đạt 100%.

Đẩy nhanh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, từng bước giảm giấy tờ trong điều hành, hiện đại hóa nền hành chính. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng về việc sử dụng văn bản điện tử xác thực chữ ký số, hiện 100% văn bản được số hoá và cập nhật vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 TTHC (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 68 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (có 11 TTHC kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia), vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 63 TTHC. Là cơ quan đầu tiên thuộc Chính phủ triển khai thực hiện liên thông TTHC, Bộ đã thực hiện triển khai thí điểm liên thông 11 TTHC thuộc 03 lĩnh vực, giúp doanh nghiệp cắt giảm 2/3 thời gian và tiết kiệm trên 60% chi phí thực hiện TTHC.

Về hợp tác quốc tế: trong 9 tháng đầu năm, Bộ quản lý thực hiện 34 dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi (tăng 02 dự án so với cùng kỳ năm 2017). Xây dựng Đề án thiết lập Đối tác chiến lược về môi trường và thích ứng với BĐKH với Thụy Điển; ký kết 06 thỏa thuận quốc tế song phương cấp Bộ; đang trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương ký kết 02 thỏa thuận quốc tế cấp Bộ, 14 bản Ghi nhớ giữa các đối tác nước ngoài và các đơn vị trực thuộc Bộ. Tổ chức tốt nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng, nhất là Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu - GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ vào chương trình công tác, các chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, của Ban Cán sự Đảng và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Bộ TN&MT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo sát sao, quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao theo lĩnh vực quản lý. Theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, trong đó: (i) tập trung việc xây dựng, trình các đề án, văn bản văn bản quy phạm pháp luật; (ii) đẩy nhanh thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018, đặc biệt là thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018; (iii) tiếp tục đẩy mạnh CCHC để nâng cao chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS, chỉ số về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; hoàn thiện, phát triển Hệ thống chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành giữa Bộ và địa phương và cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp; (iv) triển khai các văn kiện hợp tác, văn bản ghi nhớ ký kết giữa Bộ với các đối tác nước ngoài; vận động, thu hút, thực hiện và quản lý có hiệu quả nguồn hỗ trợ nước ngoài; đổi mới công tác nghiên cứu khoa học công nghệ; tăng cường năng lực, tiềm lực khoa học công nghệ của các Viện, Trường thuộc Bộ; (v) triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019: Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021; (vi) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách, chủ trương lớn về tài nguyên và môi trường, các điểm sáng và mô hình tốt ở địa phương; tổ chức các sự kiện về tài nguyên và môi trường thiết thực, hiệu quả. Phổ biến, hướng dẫn, tăng cường năng lực cho các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng về tài nguyên và môi trường;

12 10 2018 3
Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018. Đây là những kết quả đáng khích lệ, là sự cố gắng của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT, trong đó có thể kể đến những nỗ lực đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ đã được Quốc hội thông qua và hoàn thiện các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt là tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã xem xét để ban hành Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Văn phòng Nội các Nhật Bản trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

Nhấn mạnh tới tính khả thi và bảo đảm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác kế hoạch – tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, đề xuất báo cáo Lãnh đạo Bộ các nhiệm vụ cụ thể dự kiến trong năm 2019 và giai đoạn tới; kèm theo đó là việc giám sát, kiểm tra, hướng dẫn sát sao, thường xuyên, kịp thời.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đôn đốc các đơn vị chức năng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong việc xây dựng Đề án dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, để tham mưu trình trong thời gian sớm nhất. Đối với lĩnh vực biển, hải đảo, theo Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sắp được Trung ương ban hành, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng tham mưu, đề xuất dự thảo Kế hoạch hành động tổng thể trong giai đoạn 5 năm tới của Chính phủ nói chung và Kế hoạch của Bộ TN&MT nói riêng trong việc triển khai Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị giao ban, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT phải tập trung cao độ, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc hết sức quyết liệt, rốt ráo trong 2 tháng còn lại của năm 2018, để có thể hoàn thành nhiệm vụ cả năm. Nếu có khó khăn, vướng mắc cụ thể nào phải báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Bộ để khẩn trương tháo gỡ, xử lý.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 3.jpg 1.jpg 2.jpg
ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

Thu Thap Du Lieu 2019

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay5,762
  • Tháng hiện tại40,210
  • Tổng lượt truy cập2,679,044
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây