Năm 2018: Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về ngành Tài nguyên và Môi trường

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018.

Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của ngành

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của đất nước, Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; toàn ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục thực hiện mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược thực hiện quyết liệt cải cách hành chính với phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền năm 2018

Theo đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh tuyên truyền và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, truyền thông các nhiệm vụ trọng tâm. nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, tạo bước đột phá trong hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, gắn với ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và tăng cường phổ biến, thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; xây dụng, điều chỉnh, triển khai hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phưong và phù hợp với từng đối tượng được phổ biến. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ và nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Chính phủ, các Bộ ngành, các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo các cấp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường theo hướng phối hợp chặt chẽ từ cơ sở, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm và các vụ việc tồn đọng kéo dài. Thực hiện việc công bố các kết luận thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định, chủ động xây dựng kế hoạch thông tin nhũng kết quả về công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu, những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả cao đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, thông tin kiến thức chỉ dẫn khoa học, hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại.

Tổ chức truyền thông, phổ biến các cơ chế chính sách, chủ trương lớn về tài nguyên và môi trường ngay từ khi chuẩn bị, ban hành và tổ chức triển khai. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về phát triển bền vũng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phổ biến, hướng dẫn, tăng cường năng lực cho các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng về tài nguyên và môi trường.

Song song với các nội dung trên, trong năm 2018 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2018 như: Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6), Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện liên quan khác... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội về tài nguyên và môi trường.

Tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Hưởng ứng, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến để thiết thực Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng tổ chức phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020 ban hành tại Quyết định số 3017/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 ban hành tại Công văn số 02/BTNMT-TĐKTTT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch tổ chức thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2841/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các phong trào thi đua khác.
 

Về lĩnh vực quản lý đất đai: Tập trung tuyên truyền về những đổi mới trong chính sách pháp luật về đất đai; sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; các quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tình hình thi hành Luật Đất đai; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận, đăng ký giao dịch bảo đảm, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện liên thông thủ tục với các cơ quan có liên quan; hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận đối với đất có nguồn gốc của nông, lâm trường quốc doanh; hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; điều chỉnh quy hoạch đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối các cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; công khai, minh bạch, dân chủ trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các thông tin chỉ dẫn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những vấn đề phát sinh từ đất đai trên toàn quốc.

Lĩnh vực tài nguyên nước: Tuyên truyền việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020. Các giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh nguồn nước; chính sách, pháp luật, nhất là chính sách mới như thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước được ban hành tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; các quy định về vận hành liên hồ chứa; nâng cao vai trò của quy hoạch tài nguyên nước, nhất là quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông; các giải pháp phát huy lợi thế từng vùng có những điều kiện nguồn nước khác nhau; điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, biên giới, hải đảo; hợp tác, đấu tranh bảo đảm quyền, lợi ích của Việt Nam đối với các nguồn nước liên quốc gia theo Công ước và thông lệ quốc tế.

Về lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Tuyên truyền việc chuẩn bị Luật sửa đổi Luật Khoáng sản; phổ biến nội dung Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong đó, tăng cường trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của UBND các cấp; trách nhiệm hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản thực tế; nội dung sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP; quản lý cát, sỏi lòng sông; kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Lĩnh vực môi trường: Tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bám sát thực tế và theo kịp tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế, bám sát những diễn biến nhanh, phức tạp của vấn đề môi trường; ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện việc xếp hạng chất lượng bảo vệ môi trường; xây dựng quy hoạch môi trường, điều chỉnh các quy hoạch về chất thải rắn, chất thải nguy hại; việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải; thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các cơ sở, các khu vực có nguy cơ gây sự cố môi trường; quản lý và sử dụng hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường... Tăng cường phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn: Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Luật Khí tượng thủy văn; công tác nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, nhất là cảnh báo sớm; dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều; đầu tư phát triển mạng lưới trạm theo hướng tự động hoá, đồng bộ lồng ghép với các lĩnh vực tài nguyên môi trường khác; tăng cường cải tiến thông tin khí tượng thủy văn nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là đồng bào ở miền núi, ngư dân ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có hình thức, phương tiện, tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương triển khai các biện pháp cần thiết để kịp thời đưa thông tin khí tượng thủy văn đến với các cấp chỉ huy, chỉ đạo và cộng đồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí của lĩnh vực khí tượng thủy văn trong sản xuất và đời sống, những nỗ lực hợp tác quốc tế đa phương và song phương trong cảnh báo, dự báo thiên tai; quá trình tự động hoá, hiện đại hóa, xã hội hoá; những khó khăn, giới hạn, khó lường của từng loại thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu: Tuyên truyền việc xây dựng các thiết chế quản lý hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động nguồn lực quốc tế, nguồn lực xã hội để triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chương trình SP+RCC và Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020; chuẩn bị khuôn khổ pháp lý, nguồn nhân lực, tài chính, khoa học, công nghệ để đến năm 2020, Việt Nam sẵn sàng thực hiện các cam kết quy định tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; triển khai các kế hoạch, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên...; kết quả cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu; diễn biến tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng biển ven bờ, vùng bờ biển và các giải pháp ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ và thông tin địa lý: Tuyên truyền triển khai xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ sau khi được ban hành; điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2030; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia phục vụ Chính phủ điện tử, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Hiện đại hóa mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia. Đẩy mạnh công tác biên giới và địa giới, công tác phân giới cắm mốc, cắm bổ sung trên thực địa tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Lĩnh vực biển và hải đảo: Tuyên truyền việc thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ công tác quản lý nhà nước; thể chế hoá cơ chế quản lý tổng hợp vùng bờ; hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ khảo sát, điều tra cơ bản về biển; tăng cường hợp tác đa phương và song phương về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Triển khai Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo. Hoàn thành việc xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển và hải đảo.

Lĩnh vực viễn thám: Tuyên truyền về công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quản lý, ứng dụng viễn thám; tổ chức giám sát thường xuyên diễn biến về tài nguyên và môi trường biển, đảo, biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác tài nguyên nước ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám; trao đổi dữ liệu, chuyển giao công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và biến đổi khí hậu.
 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2018 của đơn vị. Xác định rõ việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, truyền thông là một công cụ thiết thực trong quản lý điều hành, chú trọng việc ứng dụng công nghệ và phương thức truyền thông mới để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân và cộng đồng xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Bộ giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; tham mưu, phối hợp tổ chức Họp báo thường kỳ, chuyên đề; chủ động phối hợp hướng dẫn cung cấp thông tin, nhất là các thông tin, sự kiện được cộng đồng xã hội quan tâm.

Giao Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và đa dạng hóa phương thức tổ chức, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông đảm bảo kết quả cao.

Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; các Tạp chí chuyên ngành, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử các đơn vị thuộc ngành tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông; chủ động cung cấp thông tin thuộc phạm vi quản lý.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
ddn

pctt

truongsa

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

kk

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,702
  • Tháng hiện tại48,617
  • Tổng lượt truy cập1,161,512
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây