Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ TN&MT với các bộ, ngành liên quan và địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Ngành tài nguyên và môi trường là ngành có tính chất phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, có tác động lớn đến bảo đảm an ninh quốc phòng, sự phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh, khối lượng công việc ở cả Trung ương và địa phương ngày càng tăng, nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế lại phải thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng, đãi ngộ cán bộ còn nhiều bất cập; công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến một số hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tài nguyên và môi trường chưa được phát hiện và xử lý kịp thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội…đã tạo áp lực và là thách thức lớn cho ngành tài nguyên và môi trường.

Trải qua 04 nhiệm kỳ Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được điều chỉnh, bổ sung, thể hiện rõ vị trí, chức năng của một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên, do bản chất của vấn đề tài nguyên và môi trường có tính chất liên vùng, liên ngành; nhiều vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường được quy định ở nhiều đạo luật, văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác nhau dẫn tới việc vẫn còn các nội dung có sự giao thoa về trách nhiệm quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước như: đất đai, đầu tư, tài sản công, xây dựng; môi trường, đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, quản lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật; tài nguyên nước, thủy lợi, bảo vệ và phát triển rừng v.v.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả; việc thiếu cơ chế điều tiết liên vùng dẫn đến sự chồng chéo trong quy hoạch, không khai thác được các tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương cho sự phát triển chung của vùng.

Ở địa phương, một số nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường chưa được triển khai thực hiện toàn diện hoặc tổ chức thực hiện còn hạn chế như: quản lý tổng hợp về biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, viễn thám v.v, do chưa đủ năng lực tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ còn có sự giao thoa, chồng chéo với các ngành, lĩnh vực khác, như: quản lý đất đai - tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý tài nguyên nước - xả nước thải vào công trình thủy lợi; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có sự phân cấp đến chính quyền địa phương các cấp. Tuy nhiên, việc phân cấp về nhiệm vụ chưa đồng bộ, tương xứng với phân cấp về nguồn lực dẫn đến kết quả thực hiện còn hạn chế. Phân cấp phải đi đôi với việc tăng cường kiểm tra, thanh tra nhưng công tác này vẫn chưa đáp ứng do thiếu nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra còn rất mỏng, dẫn đến quá trình thực hiện còn nhiều vi phạm.

Hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có tính chất phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, tổ chức..., do vậy, phát sinh nhiều vụ khiếu kiện, khiếu nại. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra xuất phát từ các nguyên nhân như: (1) chưa có quy chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra của Bộ và của các Sở Tài nguyên và Môi trường; chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư trong toàn Ngành; (2) nguồn lực về con người, kinh phí, trang thiết bị cho công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường chưa đáp ứng được với khối lượng nhiệm vụ thực tế phát sinh; (3) Một số đơn vị phụ trách quản lý một số lĩnh vực đang dễ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật (biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ) nhưng chưa được giao chức năng thanh tra chuyên ngành. Các Chi cục trực thuộc các Sở chưa được giao chức năng thanh tra chuyên ngành như một số Ngành khác; (4). Công tác thanh tra vẫn còn chồng chéo giữa Trung ương và địa phương; (5) Khối lượng đơn thư đến ngành rất lớn, nhất là lĩnh vực đất đai; trong đó, nhiều vụ việc kéo dài, rất phức tạp; (5) Khả năng bám sát địa bàn và giám sát các tổ chức trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa chặt chẽ nên việc triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất phần lớn vẫn còn bị động; đa số các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất chỉ được triển khai khi các vi phạm đã được các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện và đăng tin hoặc do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; (6) Thực tế tỷ lệ thu hồi tiền, đất và các tài sản qua thanh tra vẫn còn thấp; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra còn hạn chế dẫn đến tình trạng một số tổ chức, cá nhân sau thanh tra, kiểm tra chậm hoặc không thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra. Do đó, làm giảm tính hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2815/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

20 11 2019 1
Trang thông tin điện tử Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 2815/QĐ-BTNMT nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thông tin khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phổ biến kịp thời, đầy đủ những Điều ước, Hiệp ước, Công ước quốc tế liên quan đến lĩnh tài nguyên và môi trường; Thông báo kịp thời những sự kiện khoa học và công nghệ quốc tế và trong nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến các công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm hiểu, tham gia vào các diễn đàn quốc tế; Đảm bảo công khai thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thực hiện đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên môi trường mạng, đáp ứng việc chủ động, sẵn sàng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thu hút nhân tài, các nhà nghiên cứu khoa học tham gia dữ liệu chuyên gia ngành tài nguyên và môi trường. Là cơ sở cho việc xây dựng mạng lưới chuyên gia ngành tài nguyên và môi trường để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng với hội nhập quốc tế; Đảm bảo công tác thông tin khoa học và công nghệ được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và phù hợp với từng đối tượng được phổ biến.

Thông tin hoạt động khoa học và công nghệ được thể hiện trên Trang thông tin điện tử hoạt động khoa học và công nghệ được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường do Vụ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Bộ quản lý; Tuỳ thuộc chủ đề của ngày KH&CN 18-5, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế cùng các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ xây dựng, lựa chọn một hoặc nhiều các hình thức thông tin theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 3.jpg 1.jpg 2.jpg
phananh kiennghi

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

congbaochinhphu

congbaokontum

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

thudientu

vbdh

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd

banner block phai NEW
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay8,149
  • Tháng hiện tại182,295
  • Tổng lượt truy cập5,271,163
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây