TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KON TUM

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KON TUM
1. Lãnh đạo sở
* Ông Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
Điện thoại: 0966.193.636
Email: nvloc.stnmt@kontum.gov.vn

a) Phụ trách chung; Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường;
c) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường;
d) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; Kế hoạch - Tài chính; công tác cải cách hành chính;
đ) Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, hội đồng sáng kiến cấp cơ sở  của Sở Tài nguyên và Môi trường; tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập;
e) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động chung của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở (trừ lĩnh vực pháp chế);
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.


* Ông: Võ Thanh Hải - Phó giám đốc
Điện thoại: 0260 3910913 - Di động: 0905.350.555
Email:vthai.stnmt@kontum.gov.vn

a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực công tác: tổng hợp; khoáng sản; tài nguyên nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; trang thông tin điện tử của Sở; giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước;
b) Là chủ tài khoản thứ 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường và ký các chứng từ kế toán: Thu, chi thường xuyên cơ quan Sở; thu, chi các khoản thu phí và lệ phí;
c) Thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Sở khi đồng chí Giám đốc đi vắng từ 01 ngày trở lên;
d) Tham gia Ban chỉ đạo và một số Hội đồng, Tổ công tác liên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
đ) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong lĩnh vực phụ trách khi được Giám đốc Sở giao;
e) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước; Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Chỉ đạo tham gia góp ý các dự án thuộc lĩnh vực thủy điện, thủy lợi, Tài nguyên nước, Thăm dò khai thác khoáng sản;
f) Phụ trách theo dõi địa bàn huyện Đăk Glei, huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Tô và huyện Tu Mơ Rông;
g) Thực hiện nhiệm vụ và công tác đột xuất khác được Giám đốc phân công.

* Ông: Trương Đạt - Phó giám đốc
Điện thoại: 0260 3916937 - Di động: 0965717117
Email: tdat.stnmt@kontum.gov.vn

a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: môi trường; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác pháp chế; giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, môi trường;
b) Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
c) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong lĩnh vực phụ trách khi được Giám đốc Sở giao;
d) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chỉ đạo tham gia góp ý các dự án đầu tư có liên quan, nhạy cảm đến lĩnh vực môi trường như: Các nhà máy chế biến mũ cao su, tinh bột sắn, dự án chăn nuôi, dự án công nghiệp chế biến khác;
đ) Phụ trách theo dõi địa bàn huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫy và huyện Đăk Hà;
e) Thực hiện nhiệm vụ và công tác đột xuất khác, điều hành công việc chung của Sở khi được Giám đốc phân công.

*Ông: A Byot - Phó giám đốc
Điện thoại: 0260 3865032 - Di động: 0905320745
Email: abyot.stnmt@kontum.gov.vn

a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: đất đai (trừ các lĩnh vực đã phân công cho các Phó Giám đốc); đo đạc, bản đồ và viễn thám; giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai; công tác dân vận; dân chủ cơ sở;
b) Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
c) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong lĩnh vực phụ trách khi được Giám đốc Sở giao;
d) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất; Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai; Chỉ đạo tham gia góp ý các dự án lĩnh vực như: phát triển hạ tầng, đô thị, xây dựng, du lịch, văn hóa, bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác quỹ đất,..;
đ) Phụ trách theo dõi địa bàn huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai và thành phố Kon Tum;
e) Thực hiện nhiệm vụ và công tác đột xuất khác, điều hành công việc chung của Sở khi được Giám đốc phân công.
 
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở:

2.1. Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Ông Phạm Đức Thọ
Điện thoại: 0260 3868876
Email: pdtho.stnmt@kontum.gov.vn


- Phó Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Phương Thuỷ
Điện thoại: 0905844489
Email:dtpthuy.stnmt@kontum.gov.vn

- Văn thư Sở: 0260 3862481

2.2. Thanh tra
- Chánh Thanh tra: Ông Lê Văn Tấn;
Điện thoại: 0260 3919237 - Di động: 0914011948
Email: lvtan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Minh Tuấn
Điện thoại: 0905178980
Email: nmtuan.stnmt@kontum.gov.vn

2.3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Kế hoạch - Tài Chính
- Trưởng phòng: Ông Lê Việt Thanh;
Điện thoại: 0260 3919236 - Di động: 0905108777
Email: lvthanh.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Chương

Điện thoại: 0963028989
Email:pnchuong.stnmt@kontum.gov.vn

b) Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
- Trưởng phòng: Ông Trần Công Hậu
Điện thoại: 0260 3919235
Email: tchau.stnmt@kontum.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Cường
Điện thoại: 0988377068
Email:ncuong.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Văn Dũng
Điện thoại: 0914102253
Email:lvdung.stnmt@kontum.gov.vn

c) Phòng Môi trường
- Trưởng phòng: Ông Huỳnh Thúc Viên
Điện thoại: 0905713189
Email:htvien.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Đường Thị Hồng Luân
Điện thoại: 0913751828
Email:dthluanstnmt@kontum.gov.vn

d) Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Gấm
Điện thoại: 0979444686
Email:ntgam.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hải Vân

Điện thoại: 0916877836
Email:nhvan.stnmt@kontum.gov.vn

đ) Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
- Trưởng phòng: Ông Trần Anh Tuấn;
Điện thoại: 0260. 3919238 - Di động: 0986801109
Email: tatuan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Phương;
Điện thoại: 0905557227
Email: ptphuong.stnmt@kontum.gov.vn

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

a) Trung tâm Phát triển quỹ đất;
b) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;
c) Văn phòng Đăng ký đất đai.
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập147
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm145
  • Hôm nay54,301
  • Tháng hiện tại847,765
  • Tổng lượt truy cập24,415,183
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây