VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Địa chỉ : 06 Ngô Thì Nhậm , Thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0260 3915401
Email: vpdkddst.stnmt@kontum.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC
 

GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Trần Thị Đào
0943.513.577
ttdao.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Trịnh Ngọc Hiểu
0983.835.677
tnhieu.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Vũ Quang An
0905.117.729
vqan.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP Kon Tum
Đ/c: 266 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
ĐT: 0260 3590402
Email: cnvpdkto.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Đinh Xuân Tâm
0124.445.7979
dxtam.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Nguyễn Minh Phương
0984393579
nmphuong.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Lê Ngọc Quang
0977439351
lnquang.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Đăk Hà
Đ/c: Tổ dân phố 1, TT. Đăk Hà, H. Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpdha.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Huỳnh Thanh Toàn
0819540999
httoan.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Lê Xuân Hoàn
0916877908
lxhoan.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Đăk Tô
Đ/c: Số 04 đường 24/4 - Khối 3, TT. Đăk Tô, H. Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpdto.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Nguyễn Văn Luận
0905.459.685
nvluan.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Nguyễn Bá Hậu
0989442707
nbhau.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ HuyệnTu Mơ Rông
Đ/c: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, H. Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Email: cnvptmr.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Phạm Lực
0169.311.4545
pluc.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Võ Văn An
0916. 878. 061
vvan.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Đăk Glei
Đ/c: 605 Hùng Vương, thôn Đăk Dung, TT. Đăk Glei, huyện Đăk Glei
ĐT: 0260 3833368
Email: cnvpdgl.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Bùi Thị Hiền
 
bthien.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
 Nguyễn Văn Thành
0916.894.498
nvthanh.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Ngọc Hồi
Đ/c: Thôn 6, TT. Plei Kần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpnh.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Nguyễn Y Khoa
 0978.037.655
nykhoa.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Sa Thầy
Đ/c: 02 Nguyễn Văn Cừ, TT. Sa Thầy, H. Sa Thầy
ĐT: 0260 3502999
Email: cnvpst.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Trần Thị Minh Hoa
0984.797.751
ttmhoa.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Lý Hoài Duy
0374.944.678
lhduy.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Huyện Kon Rẫy
Đ/c: Thôn 1, xã Tân Lập, H. Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpkry.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Pờ Ly Châu
0167.903.7297
plchau.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
 Hoàng Minh Tuấn
0913.337.578
hmtuan.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện IA Hdrai
Đ/c: Thôn 1, xã Ia Tơi, H. Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpiah.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Trần Xuân Đức Huy
0968.368.359
txdhuy.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Nguyễn Văn Phương
0976.281.225
nvphuong.stnmt@kontum.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Kon Plông
Đ/c: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, H. Kon Plong, tỉnh Kon Tum
Email: cnvpkpl.stnmt@kontum.gov.vn
GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
 Vũ Đức Nguyện
0976.357.486
vdnguyen.stnmt@kontum.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại
Email
Phan Văn Phúc
0975.500.107
pvphuc.stnmt@kontum.gov.vn

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai.

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
b) Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai.
c) Thực hiện việc ký cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai.
d) Văn phòng Đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.
đ) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
e) Cung cấp thông tin, tư liệu, dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
g) Tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
h) Tổ chức thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường.
i) Tổ chức xây dựng và quản lý kho số về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
k) Tham mưu tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 l) Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
m) Tham mưu thực hiện quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
n) Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
o) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức; xếp lương, nâng lương; cử đi đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại; kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu; cho hưởng các loại phụ cấp và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.
p) Lập, quản lý, bổ sung hồ sơ viên chức, người lao động của đơn vị theo
 quy định của pháp luật.
q) Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Sở Tài nguyên và Môi trường giao hoặc ủy quyền.

 

 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập226
  • Hôm nay58,472
  • Tháng hiện tại1,680,108
  • Tổng lượt truy cập23,212,288
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây