Sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ

Bộ TN&MT đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Việc sửa đổi nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đồng thời hướng mạnh đến chuyển đổi số, cải cách hành chính.
* Chưa phù hợp với định hướng chuyển đổi số
Theo ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, kể từ khi có hiệu lực đến nay, Nghị định 27/2019/NĐ-CP đã đảm bảo thống nhất về đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước, tránh chồng chéo trong công tác quản lý và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ từ trung ương đến địa phương và giữa các bộ, ngành. Các công tác cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện triệt để và hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, Nghị định đã bộc lộ một số bất cập như: Chưa quy định cụ thể tiêu chí về nhân viên kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ để đáp ứng với từng nội dung đề nghị cấp phép trong Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép; chưa quy định cụ thể về trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc đối với từng nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.
Bên cạnh đó, quy định về việc nộp hồ sơ trong trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ chưa thực hiện được qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Mặt khác, việc quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chưa cụ thể về thời gian, theo đó thời gian thực hiện thủ tục hành chính bao gồm thời gian tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ và thời gian cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ dẫn đến việc lúng túng khi tiếp nhận hồ sơ vào Văn phòng một cửa vì không hẹn được thời gian trả kết quả cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.
Đồng thời, nhằm đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27 là cần thiết.
03 11 2021 7
Bộ TN&MT họp sửa đổi Nghị định 27/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung 4 nhóm vấn đề chính
Cũng theo ông Hoàng Ngọc Lâm, nội dung Dự thảo Nghị định được sửa đổi, bổ sung đảm bảo mục tiêu và quan điểm minh bạch, rõ ràng, bổ sung hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm dạng trực tuyến để phù hợp với thực tế nhu cầu sử dụng và khả năng đáp ứng của dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.
Đồng thời, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân tham gia các hoạt động đo đạc bản đồ nhằm hướng tới việc cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ điện tử được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ bằng phương thức trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ.
Để đạt được mục tiêu đó, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung 4 nhóm vấn đề chính tại 20 Điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP.
Cụ thể, sửa đổi, bổ sungĐiều 4 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP theo hướng các cơ quan, tổ chức nộp báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ bằng phương thức trực tuyến nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo, giảm chi phí hành chính trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng mục tiêu, quan điểm của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Sửa đổi, bổ sung về thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ tại Điều 8 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP theo hướng quy định việc sử dụng thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia dưới dạng trực tuyến phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, dẫn đường, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác để mở rộng phạm vi khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia của các cá nhân, tổ chức; đồng thời bổ sung hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trực tuyến qua môi trường mạng để phù hợp với thực tế phát triển của công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, phục vụ chuyển đổi số tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP.
Đối với quy định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về danh mục, điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục hành nhằm bảo đảm ứng dụng công nghệ tiên tiến, kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đồng thờitạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lựa chọn nội dung đề nghị cấp phép phù hợp với năng lực hoạt động đo đạc và bản đồ của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản phẩm về đo đạc, bản đồ và bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Mặt khác, dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh được đơn giản, rõ ràng, minh bạch hơn, khai thác các dữ liệu quốc gia trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp cũng như chi phí hành chính của cơ quan nhà nước.
Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phí thẩm định đối với thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đảm bảo nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, đảm bảo công bằng cho các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và sửa đổi quy định về lưu trữ hồ sơ đối với thủ tục gia hạn tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP.
Đối với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, tại Điều 44 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng chỉ giữ lại các quy định có liên quan tới việc sát hạch, bổ sung quy định về đăng ký tham gia sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề trên Cổng thông tin điện tử hình thức trực tuyến; sửa đổi, bổ sung cơ quan tiếp nhận, nội dung nộp hồ sơ sát hạch tại Điều 46 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tham gia sát hạch và thống nhất với với Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 46a vào sau Điều 46 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, theo đó bổ sung nội dung để đảm bảo thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ dạng điện tử, đăng ký cấp chứng chỉ, quản lý và tra cứu thông tin qua môi trường điện tử theo hướng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tham gia sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ điện tử; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu thông tin về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Tách 1 Điều riêng về Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 46b), trong đó có kế thừa nội dung xét cấp chứng chỉ quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, bổ sung quy định đánh giá hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ.
Cùng với đó, Dự thảo sửa đổi trình tự thực hiện thủ tục cấp chứng chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo hướng cấp chứng chỉ điện tử (dịch vụ công mức độ 4); sửa đổi các thông tin trong thành phần hồ sơ, biểu mẫu theo hướng khai thác triệt để các dữ liệu giấy tờ công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời bổ sung quy định về xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là giả mạo, đảm bảo tính minh bạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và cơ quan có thẩm quyền chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ làm cơ sở để thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo hồ sơ tại Điều 50a bổ sung vào sau Điều 50 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP.
Ngoài ra, Dự thảo cũng đã sửa đổi một số các biểu mẫu kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung và tình hình thực tiễn.

 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 2.jpg 3.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập223
  • Hôm nay44,502
  • Tháng hiện tại1,214,527
  • Tổng lượt truy cập22,746,707
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây