Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022)

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 16/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BTNMT về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-505/8/2022).
Tiết mục văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tiết mục văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
Khơi dậy, phát huy truyền thống tự hào của Ngành Tài nguyên và Môi trường sau 20 năm thành lập; đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Thông qua đợt thi đua đặc biệt nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống tự hào của ngành tài nguyên và môi trường sau 20 năm thành lập, đã đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của Ngành, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ phải thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không phô trương, hình thức; phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.
Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt.
Các nội dung, giải pháp
Để triển khai kế hoạch hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra các nội dung giải pháp sau:
Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng.
Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn Ngành Tài nguyên và Môi trường, phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển ”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia ”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”... Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trọng tâm là các Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển” giai đoạn 2020 - 2025; “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả ” năm 2022, bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua hằng năm.
Đa dạng hóa các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.
Các tiêu chí thi đua
Các tiêu chí thi đua cụ thể như sau:
Đối với tập thể: Hưởng ứng và phát động đợt thi đua đặc biệt thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Ngành, cụ thể: có kế hoạch, giải pháp thực hiện; có đăng ký chỉ tiêu thi đua; có công trình, nhiệm vụ tiêu biểu chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ; có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh.
Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ.
Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, quy định văn hóa công sở: không đi muộn về sớm, không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh...
Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
Đối với cá nhân: Có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến; có nhiệm vụ, phần việc tiêu biểu lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ.
Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở, phòng, chống dịch bệnh và nội quy của cơ quan, đơn vị.
Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; có đạo đức, lối sống lành mạnh.
Có thành tích xuất sắc, được bình xét trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ.
Thời gian thi đua, hình thức khen thưởng
Thời gian thi đua: Từ ngày phát động đợt thi đua đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2022.
Hình thức khen thưởng: Kết thúc đợt thi đua, mỗi đơn vị xem xét, lựa chọn từ 01-03 tập thể hoặc cá nhân có có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tặng Bằng khen. Thời gian nhận hồ sơ xét khen thưởng chậm nhất vào ngày 12 tháng 7 năm 2022.
Hồ sơ khen thưởng đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ), số 10, Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bộ TN&MT giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.
Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các Khối, Cụm thi đua căn cứ vào Kế hoạch và điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.
Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt./.
 Chi tiết nội dung Kế hoạch tải tại đây.
 
 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 2.jpg 3.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay57,762
  • Tháng hiện tại1,420,836
  • Tổng lượt truy cập22,953,016
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây