Phát huy hơn nữa vai trò nhạc trưởng trong xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TN&MT

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tại cuộc họp trực tuyến nghe Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng 13/8.
Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT Lê Phú Hà cho biết, thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ TN&MT giao, 7 tháng đầu năm 2021 Cục đã tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành.
Cục đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành TN&MT. Đây là VBQPPL quan trọng, được kỳ vọng tổng hợp, thay thế cho 8 Thông tư, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu cho các đơn vị liên quan đến ngành TN&MT, đặc biệt là các Sở TN&MT.
Cục cũng tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch lưu trữ điện tử của Bộ TN&MT; Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ TN&MT giai đoạn 2020 - 2025; Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ TN&MT; Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật công nghệ thông tin ngành TN&MT giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai Chuyển đổi số, các quy chế vận hành các hệ thống thông tin… theo phân công của Bộ.
18 8 2021 4
Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT báo cáo tại cuộc họp
Cùng với đó, Cục đã triển khai cập nhật mô hình kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử ngành TN&MT để phù hợp với các định hướng, chiến lược mới của Ngành, hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc; triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử, hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu TN&T phục vụ tạo nền tảng tiến tới Chính phủ số.
Cục hoàn thành kết nối kỹ thuật cơ sở dữ liệu đất đai được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử giao (hoàn thành trong tháng 7/2021), cung cấp thông tin đất đai hiện có phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia đã sẵn sàng cho việc kết nối dữ liệu đất đai từ Trung ương đến địa phương, kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia, đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu khai thác của các Bộ, ngành địa phương, tổ chức cá nhân theo quy định theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
Đặc biệt, 7 tháng năm 2021, Cục đã vận hành tốt các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chung của Bộ, ngành TN&MT bảo đảm hoạt động thường xuyên liên tục của Lãnh đạo và các đơn vị thuộc Bộ trên môi trường trực tuyến, thực hiện phòng chống dịch. Thống kê sơ bộ, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức 6.630 cuộc họp với sự tham gia của 78.800 điểm kết nối với thời gian hơn 10.000 giờ họp.
Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, Cục cũng tích cực triển khai 3 dự án theo các Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên môi trường”, “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, CSDL của các địa phương, các Bộ, ngành”; 4 dự án chuyên môn chuyển tiếp nguồn sự nghiệp kinh tế: “Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp Ngành TNN&MT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành”, “Xây dựng hệ thống thông tin tham vấn, giải đáp và đánh giá thực thi chính sách pháp luật TN&MT”, “Kết nối liên thông, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử Bộ TN&MT với Cổng dịch vụ công quốc gia”, “Kết nối cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo ngành TN&MT với Thanh tra Chính phủ”; 2 dự án mở mới nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường và 3 dự án đầu tư.
Về các nhiệm vụ tập trung triển khai 5 tháng cuối năm 2021, ông Lê Phú Hà cho biết, Cục sẽ tập trung phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương thực hiện kết nối dữ liệu đất đai với Hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; tiếp tục hoàn thiện, tích cực triển khai đảm bảo tiến độ các dự án được giao.
Cùng với đó tiếp tục vận hành các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chung của Bộ, ngành TN&MT như: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử; Hệ thống họp trực tuyến; Hệ thống thư điện tử; Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống thông tin báo cáo ngành TN&MT; Trung tâm chỉ đạo điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý khoa học và công nghệ; Hệ thống hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành TN&MT … Triển khai thực hiện các quy định về an toàn thông tin, an ninh thông tin theo các văn bản quy phạm pháp luật, là điều kiện đủ để triển khai phát triển Chính phủ điện tử; …
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch – Tài chính đã chia sẻ, đóng góp ý kiến để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua đã góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, giảm giấy tờ, nâng cao năng suất lao động, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ cho toàn ngành TN&MT mà Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT đóng vai trò là một đơn vị chủ chốt trong việc triển khai hoạt động này. Đặc biệt là các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng CSDL TN&MT cấp địa phương, triển khai Chính quyền điện tử; …
Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Cục cần phát huy hơn nữa trí tuệ, tập trung nguồn lực nỗ lực, hoàn thành các đề án, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện Dự án Kết nối liên thông, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử Bộ TN&MT với Cổng dịch vụ công quốc gia; nhiệm vụ Kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc; triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu phục vụ tạo nền tảng tiến tới Chính phủ số …
Phát huy hơn nữa vai trò “nhạc trưởng” trong xây dựng cơ sở dữ liệu Ngành, Thứ trưởng đề nghị Cục cần tập trung xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc TN&MT quốc gia bao gồm: mô hình kiến trúc tổng thể, thiết kế CSDL quan trắc quốc gia và kho dữ liệu gốc về quan trắc TN&MT. Đây là cơ sở cho việc xây dựng, quản lý, triển khai, duy trì và vận hành Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT cho Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Cùng với đó, tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị trong Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành TN&MT, quản lý, điều hành hoàn toàn trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số; áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; là cơ sở vật chất, phương thức mới để thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường…
Phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương thực hiện kết nối dữ liệu đất đai với Hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; đồng thời, đảm bảo hoạt động thông suốt, thường xuyên, liên tục công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc trên môi trường trực tuyến góp phần an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid -19.

 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 2.jpg 3.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm132
  • Hôm nay44,023
  • Tháng hiện tại443,998
  • Tổng lượt truy cập24,011,416
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây