Những mốc lịch sử quan trọng trên chặng đường phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum

Những mốc lịch sử quan trọng trên chặng đường phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum
I. NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH KON TUM
Tháng 11/1945, tổ chức Phụ nữ cứu quốc - Tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum được thành lập gồm khoảng 5 người, do bà Tịnh làm Hội trưởng. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, mở ra bước ngoặt của phong trào phụ nữ cách mạng tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong suốt chiều dài lịch sử 76 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước.
Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kon Tum.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHPN GIẢI PHÓNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 1966-1968
Khoảng đầu năm 1961, Hội Phụ nữ giải phóng lâm thời tỉnh Kon Tum được thành lập tại vùng căn cứ cách mạng do bà Y Một (Y Păh) làm Hội trưởng. Phát huy truyền thống cách mạng, phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh chính trị, vũ trang và binh vận, đồng thời là lực lượng quan trọng trong xây dựng và bảo vệ vùng căn cứ, giải phóng.
Tháng 6/1966, Đại hội đại biểu Hội LHPN giải phóng tỉnh Kon Tum lần thứ I được tổ chức tại làng Mô Bành, xã Đăk Sao, H80 (nay là huyện Tu Mơ Rông). Đại hội đã bầu bà Y Một (Y Păh) làm Hội trưởng. Đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại hội phát động phong trào “Ba đảm đang” với các nội dung: Đảm đang sản xuất và công tác; Đảm đang gia đình; Đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Phong trào trở thành nhiệm vụ trọng tâm, tiêu biểu trong lịch sử tổ chức và hoạt động của Hội LHPN tỉnh Kon Tum giai đoạn 1966 - 1975.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI PHỤ NỮ GIẢI PHÓNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 1968-1970
Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh Kon Tum lần thứ II được tổ chức vào cuối năm 1968. Đại hội đã bầu bà Y Dik làm Hội trưởng. Đại hội đã phát động phong trào thi đua “5 tốt” với nội dung: Đoàn kết đấu tranh chính trị, võ trang, binh vận tốt; Lao động sản xuất, tiết kiệm tốt; Chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh tốt; Học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn tốt; Rèn luyện tư cách đạo đức tốt. Với phong trào “5 tốt”, lớp lớp hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, trung kiên, bất khuất, anh dũng thi đua giết giặc, lập công, góp sức xứng đáng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ GIẢI PHÓNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 1970-1974
Đại hội đại biểu Phụ nữ giải phóng tỉnh Kon Tum lần thứ III được tổ chức vào giữa năm 1970. Bà Y Dik tiếp tục được bầu làm Hội trưởng, bà Lê Thị Hiến làm Phó Hội trưởng, bà Y Bích làm Ủy viên Thường trực. Đại hội đề ra nhiệm vụ đối với các cấp Hội là bám chắc Nghị quyết chỉ đạo của Tỉnh ủy, Khu vận, gắn với nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định để đẩy mạnh phong trào phụ nữ giành nhiều thắng lợi mới trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI PHỤ NỮ GIẢI PHÓNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 1974-1979
Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh Kon Tum lần thứ IV được tổ chức từ ngày 15-19/01/1974 với 60 đại biểu tham dự. Bà Y Dik tiếp tục được bầu làm Hội trưởng. Ngày 29/10/1975, Ủy ban Nhân dân cách mạng Khu Trung bộ đã quyết định sát nhập 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Ngày 01/11/1975, Hội LHPN 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum hợp nhất lấy tên là Hội LHPN tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời đã bầu bà Y Một (Y Păh) làm Hội trưởng, các bà Lê Thị Hiến, Nguyễn Thị Thanh, Đinh Hreng làm Hội phó.
Tháng 7/1977, Hội LHPN tỉnh Gia Lai - Kon Tum tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV. Đại hội bầu bà Y Nướp (Jră) giữ chức Hội trưởng, các bà Lê Thị Hiến, Nguyễn Thị Thanh, Đinh Hreng (Đinh Soih) giữ chức Phó Hội trưởng. Đại hội phát động trong hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI - KON TUM LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 1979-1982
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ V diễn ra từ ngày 05-08/10/1979. Đại hội đã bầu bà Đinh H’ Nghia làm Hội trưởng. Với khẩu hiệu hành động: Giỏi việc nước, đảm việc nhà, thực hiện nam, nữ bình đẳng; phát huy vai trò làm chủ tập thể và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới với trọng tâm là đoàn kết, giáo dục các tầng lớp phụ nữ, đẩy mạnh phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI - KON TUM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 1982-1987
  Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ VI được tổ chức từ ngày 16-19/4/1982. Tham dự Đại hội có 258 đại biểu chính thức đại diện cho trên 166 nghìn phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 33 Ủy viên Ban Chấp hành, 11 Ủy viên Ban Thường vụ, bà Đinh H’Nghia tiếp tục giữ chức Hội trưởng.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI - KON TUM LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 1987-1992
Ngày 4/4/1987, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ VII khai mạc tại thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai - Kon Tum với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho trên 146 nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội đã bầu bà Rơ Chăm HYéo làm Hội trưởng.
Tháng 9/1991, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa VIII về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai - Kon Tum tách ra làm 2 tỉnh: tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Tháng 10/1991, Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Kon Tum đã chỉ định các bà Vũ Thị Minh Huệ, Y Hương, Y Ranh tham gia Ban Chấp hành và giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ Hội LHPN lâm thời tỉnh Kon Tum.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KON TUM LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 1992-1996
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ VIII diễn ra từ ngày 17-19/3/1992, dự Đại hội có 118 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 30 nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 17 Ủy viên Ban Chấp hành, 06 Ủy viên Ban Thường vụ. Bà Vũ Thị Minh Huệ giữ chức Chủ tịch, bà Y Hương giữ chức Phó Chủ tịch.
Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là chăm lo bồi dưỡng kiến thức chính trị - xã hội cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; bảo vệ lợi ích phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác cán bộ và hậu phương quân đội; thực hiện tốt 02 cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”“Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em bỏ học”.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 1997-2001
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ IX diễn ra từ ngày 04-05/3/1997 với sự tham gia của 136 đại biểu chính thức đại diện cho trên 32 nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 27 Ủy viên Ban Chấp hành, 07 Ủy viên Ban Thường vụ. Bà Vũ Thị Minh Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch, các bà Y Hương, Nguyễn Thị Ánh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KON TUM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2001-2006
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ X diễn ra từ ngày từ ngày 13-14/11/2001,dự Đại hội có 160 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 43 nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 28 Ủy viên Ban Chấp hành, 08 Ủy viên Ban Thường vụ. Bà Y Một được bầu giữ chức Chủ tịch, các bà Trần Thị Bình, Nguyễn Thị Ánh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KON TUM LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2006-2011
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XI diễn ra từ ngày 17-19/12/2006, dự Đại hội có 202 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52 nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 30 Ủy viên Ban Chấp hành và 08 Ủy viên Ban Thường vụ. Bà Lê Thị Kim Đơn được bầu giữ chức Chủ tịch và bà Hoàng Thị Thuý Hường giữ chức Phó Chủ tịch.
Ngày 26/01/2007, tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Kon Tum lần thứ Hai đã bầu bổ sung bà Lê Thị Ngân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch.
Tháng 12/2008 đến tháng 5/2010, bà Thao Y Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum.
Tháng 5/2010, bà Siu H’Bia được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KON TUM LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2011-2016
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XII diễn ra từ ngày 27-29/11/2011. Dự Đại hội có 205 đại biểu chính thức đại diện cho gần 70 nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 30 Ủy viên, 10 Ủy viên Ban Thường vụ. Bà Siu H’Bia tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch, các bà Nguyễn Thị Liên, Đoàn Thị Thường giữ chức Phó Chủ tịch. Năm 2014, đã bầu bổ sung bà Y Lan giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016.
Tháng 10-2015, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XII.
* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KON TUM LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIII diễn ra từ ngày 19-20/10/2016, dự Đại hội có 220 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 70 nghìn hội viên, phụ nữ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 35 ủy viên, 11 Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Liên tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch gồm các bà: Đoàn Thị Thường, Y Lan, Trần Thị Phong Lan.
Tháng 9/2020, tại Hội nghị Ban Chấp hành bất thường đã bầu bổ sung bà Y Phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.
II. HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KON TUM LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Với chủ đề: Phụ nữ Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển", Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đ­ược tiến hành trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang quyết tâm thi đua và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ diễn ra từ ngày 06-07/10/2021 tại Hội trường Ngọc Linh- thành phố Kon Tum với sự tham gia của 182 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016- 2021; quyết nghị mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum khoá XIV và đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Trải qua 76 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp phụ nữ Kon Tum đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực và truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, đồng sức, đồng lòng, góp phần xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển. Tổ chức Hội ngày càng được củng cố, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
                                         HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH KON TUM

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 2.jpg 3.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập218
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm217
  • Hôm nay44,502
  • Tháng hiện tại1,218,049
  • Tổng lượt truy cập22,750,229
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây