Bộ TN&MT: Lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại khu vực phía Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 6/8, tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 02 Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 19 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.
Tham dự các Hội thảo có đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Lãnh đạo UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban ngành liên quan và đại diện một số quận, huyện, thị xã, thành phố của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam và 19 tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
10 8 2022 5
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chủ trì Hội thảo
Tại TP.Hồ Chí Minh, phát biểu chủ trì Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại khu vực phía Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Luật Đất đai là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng. Ngày 16/6/2022, tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, Quốc hội đã đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 tại Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022. Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Căn cứ kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Hiện nay, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Bộ TN&MT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy; HĐND, UBND cấp tỉnh để lấy ý góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
10 8 2022 6
Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam 
Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi và thảo luận các vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các khoản thu tài chính từ đất đai được bổ sung; việc mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, vấn đề tập trung, tích tụ đất đai; các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm….
Chúng tôi tin tưởng rằng với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu sẽ có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp hoàn thiện các nội dung quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và phù hợp với tình hình thực tiễn. Luật Đất đai được ban hành phải thực sự mang hơi thở của cuộc sống; giải quyết được hài hoà lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người sử dụng đất và lợi ích của nhà đầu tư; bảo đảm khai thác bền vững tài nguyên, tài sản đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.
Theo đó, về cơ bản, bố cục của Dự thảo Luật được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, tăng thêm 02 chương (bổ sung thêm 01 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 02 chương). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 08 điều.
Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Sở TN&MT... đã phát biểu nhiều ý kiến đồng tình, đánh giá cao đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, nhiều ý kiến về các vấn đề thực tế tại các địa phương khu vực miền Nam đã được Bộ TN&MT tiếp thu đưa vào dự thảo Luật. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất; cần quy định cụ thể hệ số tiền sử dụng đất để tính công nhận hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; cần có quy định về thẩm quyền và trình tự giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo;…
Tại TP.Đà Nẵng, phát biểu chủ trì Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhấn mạnh về tầm quan trọng của Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định, xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chính là xây dựng cơ chế, chính sách chung của cả nước. Việc đóng góp ý kiến của các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây nguyên là cơ sở, luận cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, sửa đổi toàn diện Luật Đất đai.
Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị các đại biểu quan tâm, thảo luận tập trung vào các vấn đề về Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Những nội dung đổi mới cơ bản của dự thảo Luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Các trường hợp thu hồi đất, trưng dụng đất; Cơ chế thu hồi đất có điểm mới là chỉ được thu hồi đất sau khi hoàn thành bố trí tái định cư, trừ trường hợp tái định cư tại chỗ; Về giao đất, thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất; Mở rộng hạn mức, đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thúc đẩy tập trung đất đai, tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp nông nghiệp... ; Về hoàn thiện các quy định có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất.....
Tại Hội thảo, đại biểu 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất về nội dung việc ban hành Luật, về thể thức đảm bảo thống nhất của Chương, Điều, khoản… và được điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở nền tảng Luật Đất đai năm 2013. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã bổ sung các điểm mới nhằm đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phù hợp với định hướng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022.
10 8 2022 7
Toàn cảnh Hội thảo Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại 19 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên
Cụ thể, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như dự án sử dụng đất vùng phụ cận, dự án không sử dụng vốn đầu tư công; dự án khu nhà ở thương mại cũng như các quy định về giao đất, cho thuê đất (điều 63, 64, 65), bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; bổ sung quy định không gian sử dụng đất, đất xây dựng công trình ngầm, đất xây dựng công trình trên không, đất khu công nghiệp cũng được bổ sung các quy định mới để tháo gỡ khó khăn cho địa phương khi cần bố trí quỹ đất để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở di dời do ô nhiễm môi trường.
Tại Hội thảo các đại biểu đã góp ý thêm về phân loại đất; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hạn mức giao đất nông nghiệp….
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa và Thứ trưởng Lê Minh Ngân cùng lãnh đạo đơn vị đã trao đổi, giải thích, thảo luận ngay các vấn đề thực tiễn mà các đại biểu đặt ra tại các hội thảo. Đồng thời, thay mặt Bộ TN&MT, Ban soạn thảo, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của các đại biểu tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để chuẩn bị trình Chính phủ và trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10/2022 theo kế hoạch.

 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 2.jpg 3.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập228
  • Hôm nay46,479
  • Tháng hiện tại1,528,744
  • Tổng lượt truy cập23,060,924
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây