Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Chiều 02/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023. Tham dự có đ/c Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đ/c Nguyễn Thị Gấm - UVBTV - Chủ tịch Công đoàn Sở cùng toàn thể cán bộ công chức khối văn phòng Sở và Lãnh đạo 03 đơn vị trực thuộc Sở.
03 01 2024 1
Đồng chủ trì Hội nghị
Đ/c Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đ/c Nguyễn Thị Gấm- UVBTV - Chủ tịch Công đoàn Sở
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023 tập thể công chức, viên chức và người lao động của Sở TN&MT luôn nhận thức được những chủ trương, định hướng của Đảng thể hiện trong các nghị quyết, các Chỉ thị của BCH Trung ương, của Tỉnh uỷ là kịp thời, đúng đắn, sát hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, của tỉnh và của ngành, là những định hướng lớn làm căn cứ, cơ sở cho ngành triển khai thực hiện.
Qua đó, tập thể Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo ngành thực hiện đúng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, làm tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, kịp thời phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên trong ngành có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có trách nhiệm đối với công việc, ý thức cao trong tham gia sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn thể, sinh hoạt cơ quan và khu dân cư... Bên cạnh đó, cũng đã tuyên truyền phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 1663- KL/TU, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được triển khai thực hiện thường xuyên. Chính vì vậy, hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã phát huy tác dụng, hoạt động có hiệu quả. Công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đều được thực hiện khá toàn diện. Trong năm qua, phong trào thi đua trong đơn vị cũng có những chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị đề ra như:
- 100% Cán bộ công chức viên chức và người lao động Hoàn tham gia học tập, nghiên cứu các văn kiện, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Đạt.
- 100% Cán bộ công chức, viên chức và người lao động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Đạt.
- 100% Cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia xây dựng Đảng ủy trong sạch vững mạnh. Phấn đấu năm 2023 giới thiệu từ 02 đoàn viên ưu tú trở lên để Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Đạt.
- 100% Cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, từ thiện: Đạt.
- 100% Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình: Đạt.
- Phấn đấu tham gia từ 1-2 hoạt động văn hoá, thể dục thể thao do Công đoàn công chức viên chức tổ chức: Đạt.
- Phấn đấu Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt.
- Các danh hiệu và hình thức thi đua:
+ Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể như sau:
* 60 % đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Đạt
* 05 % đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Đạt
* 30% được Giám đốc Sở tặng giấy khen: Đạt
* 02% được UBND tỉnh và Bộ TN&MT tặng bằng khen: Không đạt
+ Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cá nhân như sau:
* 75 % đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Đạt
* 15 % đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”: Đạt
* 01 % đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh”: Không đạt.
* 30 % được Giám đốc Sở tặng giấy khen: Đạt
* 02 % được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ TN&MT tặng bằng khen: Đạt
Trên tinh thần dân chủ, Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách năm 2024, thảo luận, góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
03 01 2024 3
Quang cảnh Hội nghị
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được. Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế khuyết điểm, cùng nhau thảo luận, góp ý xây dựng để đưa ra những giải pháp mang tính lâu dài để thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả hơn. Hội Nghị đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua các chỉ tiêu thi đua năm 2024 như sau:
- 100% Cán bộ công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 - 100 % Cán bộ công chức viên chức và người lao động tham gia học tập, nghiên cứu các văn kiện, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- 100% Cán bộ công chức, viên chức và người lao động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- 100% Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói không với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.
- 100% Cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia xây dựng Đảng ủy trong sạch vững mạnh. Phấn đấu năm 2022 giới thiệu từ 02 đoàn viên ưu tú trở lên để Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- 100% Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình.
- Phấn đấu tham gia từ 1-2 hoạt động văn hoá, thể dục thể thao do Công đoàn công chức viên chức tổ chức.
- Phấn đấu Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên đoàn lao động tỉnh khen.
- Các danh hiệu và hình thức thi đua:
+ Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể như sau:
* 60 % đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
* 05 % đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
* 30% được Giám đốc Sở tặng giấy khen.
* 02% được UBND tỉnh và Bộ TN&MT tặng bằng khen.
+ Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cá nhân như sau:
* 75 % đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
* 15 % đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”.
* 01 % đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh”
* 30 % được Giám đốc Sở tặng giấy khen.
* 02 % được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ TN&MT tặng bằng khen.
03 01 2024 2
Hội nghị biểu quyết
Lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng với BCH Công đoàn Sở phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài nguyên và Môi Trường trong năm 2024 với các nội dung: Thi đua tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT; Thi đua đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực TN&MT; Thi đua thực hiện cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; rà soát và tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện các TTHC về TN&MT; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 do các cấp, các ngành phát động; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai ở lại phía sau”, phong trào “thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Đồng thời, kết thúc Hội nghị đã tổ chức cho tập thể và cá nhân ký kết thi đua theo quy định./.
 
BCH Công đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 2.jpg 3.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập229
  • Hôm nay44,502
  • Tháng hiện tại1,213,116
  • Tổng lượt truy cập22,745,296
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây