Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh - một năm nhìn lại

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.
Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công  trong nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân
Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công trong nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân

Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam cũng như của các địa phương về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội…

Xác định được ý nghĩa to lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong năm qua, trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự cố gắng nổ lực của các ngành, các cấp, đặc biệt sự theo dõi, đôn đốc sát sao của Văn phòng UBND tỉnh (cơ quan được giao nhiệm vụ đầu mối tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính), công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Với những kết quả đạt được đã nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI).

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, những kết quả nổi bật đó là:

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật

Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 19 tháng 11 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 56 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm quyết định chuẩn hóa, quyết định ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tổng số TTHC trên địa bàn toàn tỉnh hiện tại có 1.757 TTHC (trong đó: cấp tỉnh 1.415, cấp huyện 219 và cấp xã 101 và 22 thủ tục chung 3 cấp).

- Tổng số TTHC liên thông có 417 thủ tục hành chính (trong đó 300 thủ tục hành chính liên thông cùng cấp, 117 thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp).

- Đối với quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC: Đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 21 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ của các Sở, ban, ngành; đồng thời phối hợp với VNPT Kon Tum và các đơn vị có liên quan thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

Tham mưu triển khai việc rà soát, đề nghị phân cấp trong giải quyết TTHC

- Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24 tháng 9 năm 2021. Trong đó, yêu cầu rà soát và đề xuất phương án phân cấp đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thực hiện rà soát (bao gồm 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện), gửi kết quả rà soát cho Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan trước ngày 15/11/2021.

Để đảm bảo chỉ tiêu và thời gian thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3167/UBND - TTHCC ngày 06 tháng 9 năm 2021 về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg - KSTT; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở chỉ tiêu yêu cầu và thời hạn rà soát tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2021, việc rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh đã được hoàn thành  báo cáo Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành thông qua Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ đúng thời gian quy định. Kết quả đạt tỷ lệ đề xuất phân cấp 20,61%, đảm bảo thời gian và tỷ lệ Thủ tướng Chính phủ giao (tại Hội nghị toàn quốc do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 30/9/2021, Kon Tum là một trong hai tỉnh được Văn phòng Chính phủ biểu dương).

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2021, nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (năm 2020, chỉ số cải cách TTHC của tỉnh xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố (trong đó có 2 tỉnh cùng bằng điểm với Kon Tum nhưng xếp trên Kon Tum)), ngoài việc tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, Văn phòng đã tham mưu ban hành Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; đồng thời Văn phòng ban hành Văn bản số 1016/VP-TTHCC ngày 16 tháng 4 năm 2021 về phối hợp triển khai các nhiệm vụ cải thiện chỉ số thành phần của Chỉ số PARINDEX VÀ PAPI do Văn phòng UBND làm đầu mối; Văn bản số 2205/VP-TTHCC ngày 27 tháng 7 năm 2021 về việc phối hợp đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp nâng cao các Chỉ số và Chỉ số thành phần liên quan đến TTHC.

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành; Văn phòng UBND tỉnh đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 về thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với nhiều nội dung đổi mới trong giai đoạn 2021-2025 như: (1) Rà soát, sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã theo hướng đơn giản nhất giúp CCVC cấp xã thực hiện dễ dàng, góp phần giải quyết TTHC đúng thời hạn; (2) thí điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính; (3) tham mưu cơ chế giao doanh nghiệp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (thay thế cho CCVC của các sở ngành) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh do nhân viên Bưu điện đảm nhận với số lượng là 7 nhân viên (trước đây nhiệm vụ này do 12 đến 14 công chức của các sở ngành cử đến thực hiện nhiệm vụ).…

Nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả thông qua Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 489/UBND-TTHCC ngày 08 tháng 02 năm 2021 về việc chấn chỉnh trong thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện. Đến nay tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh đạt khoảng 80% (năm 2020 tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử là 16,5% ). Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử không những giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, quản lý việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính một cách chặt chẽ mà còn giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu tiến độ giải quyết nâng cao tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho UBND cấp xã trong áp dụng các Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, trên cơ sở các Quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xây dựng và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về các Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Từ đó, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thường xuyên rà soát, thống kê và thông báo số lượng hồ sơ quá hạn để các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện đôn đốc nhắc nhở việc giải quyết thủ tục hành chính, từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cho người dân, doanh nghiệp.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC: Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận 260.983 hồ sơ thông qua Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh. Đã giải quyết  247.122 hồ sơ  (trong đó: 240.225 hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt tỷ lệ 97,2%; 6.897 hồ sơ đã trả kết quả nhưng trễ hạn, chủ yếu do thao tác trên Hệ thống không kịp thời), 13.861 đang trong hạn giải quyết.

Kết quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và thanh toán trực tuyến

Thực hiện các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, trong năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo (Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 về tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Kon Tum trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021; Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021) các sở, ban, ngành rà soát đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trên cơ sở văn bản của các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định, theo đó phê duyệt 1.044 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đồng thời tiến hành phối hợp triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đạt tỷ lệ 96,2% trên tổng số thủ tục hành chính; tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được cập nhật, cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.247 dịch vụ (203 mức độ 3 và 1044 mức độ 4) đạt tỷ lệ 71% trên tổng số thủ tục hành chính, tăng 475 dịch vụ công mức độ 3,4 so với năm 2020.

Đã phối hợp với Cục Kiểm soát Văn phòng Chính phủ tiến hành kiểm thử và cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 612 dịch vụ công trực tuyến, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Kon Tum trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 1.020 dịch vụ (năm 2020 tỉnh Kon Tum có 388 DVC tích hợp trên Cổng Quốc gia). Đến ngày 31/11/2021 tỉnh Kon Tum đang xếp thứ 7/63 tỉnh thành phố về cung cấp DVC trên Cổng DVC quốc gia.

Tổng số đơn vị sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại 03 cấp trên địa bàn tỉnh là 264 đơn vị. Số lượng CCVC sử dụng hệ thống để tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính là 3.436 người. Số lượng công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và được xác thực qua OTP điện thoại di động của cá nhân là hơn 12.000 tài khoản.

Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính, kết quả tổng số TTHC được giải quyết theo hình thức trực tuyến là 12.100 hồ sơ tăng 360% so với năm 2020 (năm 2020 tổng số hồ sơ trực tuyến là 4.467).

Hiện nay, Cổng dịch vụ công của tỉnh đã sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia, do đó 100% TTHC có phí, lệ phí (bao gồm: dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính) đều có thể thực hiện thanh toán trực tuyến theo hình thức sử dụng mã hồ sơ và sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ví điện tử của trung gian thanh toán để nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, hiện nay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 10 huyện, thành phố; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 102 xã, phường, thị trấn đã sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí.  Từ tháng 07/2021, theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 2161/VPCP-KSTT ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính đất đai), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Kon Tum triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai nhằm giảm thời gian đi lại của cá nhân, hộ gia đình làm các thủ tục có liên quan đến nộp thuế về đất đai. Việc sử dụng thanh toán trực tuyến đã giảm tối thiểu 3 lần đi lại cho cá nhân và hộ gia đình khi làm thủ tục về đất đai. Kết quả, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến 30 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn 10 huyện, thành phố đã thanh toán trực tuyến với tổng số tiền hơn 08 tỷ đồng (8.311.408.820 đồng).

Tóm lại, trong năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã nổ lực cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính. Từ đó nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh Kon Tum; giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 

Văn Minh

Nguồn tin: (https://kontum.gov.vn/pages/detail/39615/Cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh---mot-nam-nhin-lai.html)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 3.jpg 2.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập123
  • Hôm nay54,301
  • Tháng hiện tại844,640
  • Tổng lượt truy cập24,412,058
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây