Các quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

STT

Số QĐ

Nội dung

Tải file

1

384/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BX 449940 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy ngày 06/10/2015.

Tải file

2

385/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AO 097412 (số vào sổ cấp GCN H 00417) do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho ông Nguyễn Mạnh Đoàn và bà Phạm Thị Hót

Tải file

3

382/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành X 431421 do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho ông Nguyễn Văn Liên ngày 27/11/2003.

Tải file

4

379/QĐ -STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BB 201420 (số vào sổ cấp GCN CH 00326) do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) đã cấp cho ông Cao Quốc Huy ngày 02/06/2010.

Tải file

5

377/QĐ -STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00339 do UBND huyện Đăk Glei đã cấp cho bà Nguyễn Thị Tỵ ngày 15 tháng 5 năm 1997.

Tải file

6

366/QĐ -STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 689032, số vào sổ cấp GCN CH 00147, do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho bà Trương Thị Minh Huế ngày 23/8/2010 và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bà Ngô Trương Minh Ngọc.

Tải file

7

367/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BA 233871 do UBND thành phố Kon Tum cấp ngày 28 tháng 01 năm 2010 cho ông Vũ Tiến Điền và bà Vũ Thị Lữ.

Tải file

8

364/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BK 082098, số vào sổ CH 00853, do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho bà Trương Thị Minh Huế ngày 14/01/2013 và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bà Ngô Trương Minh Ngọc.

Tải file

9

350/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 332006, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01399, do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho hộ bà Y Neh ngày 24/12/2001.

Tải file

10

348/QĐ - STNMT

ền sử dụng đất số U 332475, số vào sổ 01669Hủy Giấy chứng nhận quy do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho hộ bà Y Jah ngày 24/12/2001.

Tải file

11

347/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H 00500, số phát hành AK 502120, do UBND huyện Kon Plông cấp ngày 06/05/2008 cho ông Đặng Anh Tuấn và bà Phạm Thị Thủy.

Tải file

12

341/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BA 258564, số vào sổ 00005, do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho bà Nguyễn Thị Lưu ngày 05 tháng 02 năm 2010.

Tải file

13

340/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00314QSDĐ/KT do UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày 06 tháng 12 năm 1999 cho hộ bà Kion.

Tải file

14

337/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 703892, số vào sổ 00252 do UBND huyện Đăk Tô đã cấp cho bà Y Mách, ngày 11 tháng 12 năm 2003.

Tải file

15

338/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành T 932257, số vào sổ 00956 do UBND thị xã Kon Tum đã cấp cho ông Yem và bà Banh ngày 26 tháng 9 năm 2001.

Tải file

16

334/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 01154 do UBND huyện Đăk Hà đã cấp cho ông Đỗ Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Phú, ngày 15 tháng 3 năm 2004.

Tải file

17

331/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BB 208507 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông Trương Minh Thìn và bà Ngô Thị Hương ngày 22 tháng 4 năm 2010, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00008.

Tải file

18

328/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành N 533270 do UBND huyện Đăk Hà đã cấp cho ông Nguyễn Hoàng Trung ngày 08 tháng 6 năm 1999, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02059.

Tải file

19

327/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 106892 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông A Diu và bà Y Yiên ngày 04 tháng 12 năm 2002.

Tải file

20

326/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 459123, số vào sổ cấp GCN H 01839 do UBND huyện Kon Rẫy đã cấp cho bà Mai Thị Được, ngày 22 tháng 11 năm 2007.

Tải file

21

324/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BK 041226 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho hộ ông Lê Phước Hòa và bà Lê Thị Thu Tâm, ngày 19 tháng 03 năm 2013.

Tải file

22

323/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BR 225762 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Lợi, ngày 18 tháng 12 năm 2014.

Tải file

23

318/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 522344 do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho ông Xa Văn Cương và bà Đinh Thị Hải, ngày 29 tháng 12 năm 2006, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01459.

Tải file

24

325/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 703864 do UBND huyện Đăk Tô đã cấp cho ông A Núi và bà Y Gông, ngày 11 tháng 12 năm 2003.

Tải file

25

316/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành T 888781 do UBND huyện Đăk Hà đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Tường và bà Nguyễn Thị Tươi, ngày 16 tháng 11 năm 2001.

Tải file

26

313/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BĐ 288745, số vào sổ cấp GCN CH 00289 do UBND huyện Kon Rẫy đã cấp cho bà Mai Thị Được, ngày 16 tháng 9 năm 2013.

Tải file

27

312/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BC 389793, số vào sổ cấp GCN CH 00793 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông Hồ Quang Minh và bà Y An, ngày 03 tháng 08 năm 2009.

Tải file

28

311/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành U 332113 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) đã cấp cho hộ ông A Phih và bà Y Brich, ngày 28 tháng 12 năm 2001.

Tải file

29

310/QĐ - STNMT

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CM 629819 do UBND huyện Đăk Tô đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Vịnh và bà Nguyễn Thị Phương Dung , ngày 28 tháng 03 năm 2018.

Tải file

30

392/QĐ - STNMT

Hủy GCN quyền sử dụng đất có số phát hành N 533089 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) đã cấp cho ông Nguyễn Văn Cước, ngày 24 tháng 5 năm 1999.

Tải file

31

390/QĐ - STNMT

Hủy GCN quyền sử dụng đất có số phát hành U 326495 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) đã cấp cho bà Phạm Thị Bòn, ngày 26 tháng 12 năm 2001.

Tải file

32

391/QĐ - STNMT

Hủy GCN quyền sử dụng đất có số phát hành U 326492 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) đã cấp cho ông Bùi Văn Tuyển, ngày 26 tháng 12 năm 2001.

Tải file

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây