LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
17/06/2024
13:30 Đối thoại giải quyết khiếu nại lầm hai của ông Nguyễn Xuân Hiếu và bà Lê Thị Tìm Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa Phòng Tiếp công dân UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp về công tác triển khai Luật Đất đai và Kế hoạch số 1883/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum PH số 1 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc,A Byot
07:00 Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị anh ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống năm 2024 Trường Chính trị tỉnh A Byot
07:00 V/v phương án giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng Trung tâm thương mại tại lô C28, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum PH giao ban UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp trực tuyến về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định:(1) Hướng dẫn thi hành Luật đất đai; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (3) Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
18/06/2024
14:00 Họp các tổ chức lập thủ tục đóng cửa mỏ Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Võ Thanh Hải
14:00 Họp trực tuyến với các địa phương về Nghị định quy định về đất trồng lúa Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất HT Ngọc Linh Trương Đạt
07:00 Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị anh ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống năm 2024 Trường Chính trị tỉnh A Byot
08:00 Triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt HT Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Lộc
09:00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đột xuất) HT Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
19/06/2024
07:00 Khám sức khỏe định kỳ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị anh ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống năm 2024 Trường Chính trị tỉnh A Byot
08:00 Dự Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh Võ Thanh Hải
Thứ năm
20/06/2024
14:00 Đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai ông Nguyễn Xuân Hiếu và bà Lê Thị Tìm Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa Ban tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Hội ý Ban Giám đốc Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ sáu
21/06/2024
14:00 Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 HT Ngọc Linh A Byot
15:30 Lễ Kỷ niệm ngày Truyền thống Viettel Kon Tum Sảnh Pơ Lang, Nhà hàng Indochina Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
23/06/2024
07:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt; Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (17/06/2024)

13:30:
Đối thoại giải quyết khiếu nại lầm hai của ông Nguyễn Xuân Hiếu và bà Lê Thị Tìm
Thành phần: Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp về công tác triển khai Luật Đất đai và Kế hoạch số 1883/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot
Ghi chú:
07:00:
Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị anh ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống năm 2024
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
V/v phương án giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng Trung tâm thương mại tại lô C28, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: PH giao ban UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp trực tuyến về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định:(1) Hướng dẫn thi hành Luật đất đai; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (3) Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (18/06/2024)

14:00:
Họp các tổ chức lập thủ tục đóng cửa mỏ
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp trực tuyến với các địa phương về Nghị định quy định về đất trồng lúa
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị anh ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống năm 2024
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt
Thành phần:
Địa điểm: HT Tỉnh uỷ
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:00:
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đột xuất)
Thành phần:
Địa điểm: HT Tỉnh uỷ
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (19/06/2024)

07:00:
Khám sức khỏe định kỳ
Thành phần:
Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị anh ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống năm 2024
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Dự Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ năm (20/06/2024)

14:00:
Đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai ông Nguyễn Xuân Hiếu và bà Lê Thị Tìm
Thành phần: Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa
Địa điểm: Ban tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Hội ý Ban Giám đốc
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (21/06/2024)

14:00:
Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2024
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
15:30:
Lễ Kỷ niệm ngày Truyền thống Viettel Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Sảnh Pơ Lang, Nhà hàng Indochina
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (23/06/2024)

07:00:
Hội nghị cán bộ chủ chốt; Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây