VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Kon Tum đang tổ chức lấy ý kiến một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện quy định của pháp luật hiện hành, Sở xin giới thiệu toàn văn nội dung các dự thảo để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
Địa chỉ tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp : Tầng 5, 7 - Tòa nhà B Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum (Trụ sở làm việc của các Sở, ban, ngành thuộc Khối Tổng hợp), Tổ 8, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện Thoại :0260 3862481. Fax: 0260 3865067
Email: sotnmt-kontum@chinhphu.vn; 

Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, không sử dụng ngân sách nhà nước, được áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, không sử dụng ngân sách nhà nước, được áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Số kí hiệu 1114/STNMT-KHTC
Ngày ban hành 06/05/2020
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản dự thảo
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Người ký Nguyễn Văn Lộc

Nội dung

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định thi hành một số Điều của Luật đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 năm 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Thực hiện Công văn số 792/UBND - KTTH ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc cho chủ trương xây dựng Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải dự thảo văn bản trên Trang thông tin điện tử để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến, nội dung cụ thể như sau:

 

1. Tên gọi: Quyết định ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; không sử dụng ngân sách nhà nước được áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

2. Sự cần thiết ban hành:

- Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất của con người, quản lý và sử dụng đất đai một cách hợp lý đem lại nhiều lợi ích cho con người cũng như cho xã hội.

- Việc Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đo đạc tài sản gắn liền với đất; Trích lục hồ sơ địa chính là thực sự cần thiết cho công tác quản lý đất đai và là cơ sở để từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh thành lập. Hiện nay, hệ thống Văn phòng một cấp được bố trí 25 biên chế trong đó chủ yếu là Giám đốc và Phó Giám đốc. Số lượng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn là 95 người, trong khi đó nguồn thu trích để lại từ việc thu phí quá ít mà Văn phòng Đăng ký đất đai không có nguồn thu nào khác nên khó khăn trong việc chi trả lương và các hoạt động thường xuyên.

- Việc xây dựng mức giá mới theo cơ chế thị trường sẽ tạo điều kiện cho Văn phòng Đăng ký đất đai đáp ứng nhu cầu cần thiết về nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng nguồn thu nhập vào ngân sách nhà nước của tỉnh.

3. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh:

- Cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan khác có quyn và nghĩa vụ liên quan.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu đăng ký cấp GCNQSD đất lần đầu; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp đổi; chỉnh lý biến động, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Trích đo địa chính thửa đất; Đo đạc tài sản gắn liền với đất; Trích lục hồ sơ địa chính không mang yếu tố bắt buộc, chỉ thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất nên không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống xã hội.

4. Nội dung chính của Quyết định:

Quy định Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, không sử dụng ngân sách nhà nước, được áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; gồm các nội dung cụ thể như sau

- Quy định Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.

- Quy định Đơn giá đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính thửa đất được quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này.

- Quy định Đơn giá đo đạc tài sản gắn liền với đất và trích lục hồ sơ địa chính thửa đất được quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Quyết định này;

5. Thời gian dự kiến ban hành: Trong Quý II, năm 2020.

6. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBMTTQVN tỉnh Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Kon Tum;

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

7. Hồ sơ kèm theo:

- Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Dự thảo tờ trình kèm theo Phương án Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây