Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


Bộ TN&MT sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện 2 Nghị quyết, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện, trong đó, đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đề án, nhiệm vụ tương ứng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Để triển khai thực hiện các Nghị quyết này, ngày 1/2/2018, Ban cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại Văn bản số 315- CTr/BCSĐTNMT. Tại Chương trình hành động của Bộ đã cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó đã xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, đoàn thể thuộc Bộ.
Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện, Bộ TN&MT đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tại Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình kết quả thực hiện; làm rõ mặt được, mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ trong thời gian tới. Trong đó lưu ý các nội dung về: kết quả thực hiện sắp xếp bộ máy các đơn vị trực thuộc Bộ; về bố trí sắp xếp cán bộ, số lượng cấp phó, tinh giản biên chế; về việc thực hiện Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-TTg; về đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập….
Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ TN&MT đã quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; các nhiệm vụ, giải pháp đều được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
Cụ thể, cơ cấu tổ chức bên trong của Bộ được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn; phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý và tính chất hoạt động; tạo cơ sở để khắc phục một cách căn bản sự chồng chéo, trùng lặp trong phân công hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Bộ.
Giai đoạn 2016 - 2021, đã giảm 64 trên tổng số 179 phòng trong các tổ chức hành chính so với trước đây; số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã giảm 7 trên tổng số 99 đơn vị so với trước đây. Đồng thời, đã giảm 163 công chức lãnh đạo từ cấp phòng trở lên; trong đó, có 118 cấp phó tại các tổ chức hành chính thuộc Bộ và giảm 23 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, trong đó có 12 cấp phó.
Đã chuyển được 16 đơn vị từ tự đảm bảo một phần chi thường xuyên lên mức tự đảm bảo chi thường xuyên; năm 2021, hỗ trợ chi thường xuyên từ NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ là 116.368 triệu đồng; giảm 242.654 triệu đồng so với năm 2015…
Về đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, đến năm 2021, Bộ có 89 đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó, có 86 đơn vị được giao tự chủ.
Về nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã ban hành quy chế quản lý tài chính của đơn vị; trong đó, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị, bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động tài chính. Theo đó, cùng với việc đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị, tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến đã góp phần nâng cao hiểu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.
Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình triển khai các Nghị quyết còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: năng lực tự chủ của nhiều đơn vị sự nghiệp còn hạn chế, nguồn thu sự nghiệp ít và phát triển chậm… do vậy, quá trình sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới cơ chế hoạt động còn khó khăn, nhất là việc nâng mức tự chủ về tài chính. Ngoài ra, qua rà soát phục vụ cho việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2017/ND-CP cho thấy, tổ chức trực thuộc (cấp phòng) của nhiều đơn vị chưa đáp ứng tiêu chí thành lập (về chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc); bên cạnh đó, việc giảm số lượng đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của một số lĩnh vực chưa đảm bảo so với yêu cầu…
24 8 2022 2
Toàn cảnh Hội nghị
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TN&MT
Mục tiêu giai đoạn tiếp theo để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW  sẽ đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN&MT theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả; khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp.
Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.
Ngoài ra, hằng năm, tăng dần mức độ tự chủ chi thường xuyên phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Phấn đấu giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2021.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW , đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả 2 Nghị quyết trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa một lần nữa  nhấn mạnh về tầm quan trọng của các Nghị quyết.
“Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trong tâm, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước của Nhân dân, do Dân, vì Dân, là quyết tâm chính trị đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định. Các đơn vị trực thuộc Bộ cần tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, mục tiêu trong 2 Nghị quyết và Văn bản số 315- CTr/BCSĐTNMT của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT để có báo cáo gửi Vụ Tổ chức cán bộ để hoàn thiện Báo cáo sơ kết của Bộ” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.
Thứ trưởng lưu ý, một số nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải có báo cáo cụ thể, chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là kết quả, các thuận lợi, khó khăn, qua đó phải đưa ra các đề xuất, kiến nghị để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bô TN&MTG)

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây