Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về công tác khí tượng thủy văn

Ngày 5/4/2022, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 234-CV/BCSĐTNMT về việc tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về công tác khí tượng thủy văn.
Hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn ( ảnh: Tạp chí KTTV)
Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 11/02/2022 về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Chỉ thị 10), để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
Tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ Bộ, ngành tài nguyên và môi trường, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện tốt công tác khí tượng thủy văn, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ Bộ, ngành tài nguyên và môi trường để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ ngành khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Công tác tuyên truyền về khí tượng thủy văn cần gắn với nhiệm vụ hoạch định và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần phục vụ thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Các nội dung tuyên truyền
Nội dung tuyên truyền tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn, đặc biệt là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị 10, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hệ thống chính sách, pháp luật về khí tượng thủy văn (như Luật Khí tượng thủy văn, Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chi thị 10 của Chính phủ, của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác khí tượng thủy văn). Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sự đóng góp của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khí tượng thủy văn trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của ngành. Công tác khí tượng thủy văn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của các cấp ủy trực thuộc.
Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác khí tượng thủy văn thể hiện trong Chỉ thị 10. Phản ánh sinh động hoạt động của ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai những nội dung nhiệm vụ công tác khí tượng thủy văn theo Chỉ thị 10, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác khí tượng thủy văn; phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn làm lộ lọt thông tin bí mật nhà nước, gây mất an toàn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước.
Kinh nghiệm, thành công về khí tượng thủy văn của các nước trên thế giới; việc đưa nội dung khí tượng thủy văn vào trong các chương trình hợp tác quốc tế về kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thể của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề của thế giới trên các diễn đàn và thiết chế quốc tế.
Đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng công tác khí tượng thủy văn để xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hường tiêu cực tới an ninh chính trị.
Hình thức, biện pháp tuyên truyền
Tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin điện tử của Bộ, trang thông tin điện tử của các cấp ủy trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị.
Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như bản tin, thông bảo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp... với nội dung phù hợp, phong phú, có thể xây dựng những tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể.
Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở như, báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội.
Tọa đàm, hội thảo khoa học cung cấp thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp và tham vấn các ý kiến thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 10, phát hiện các vấn đề nảy sinh.
Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...): tin bài ngắn gọn, clip, hình ảnh, inforgraphics...
Tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích đặt tại các điểm công cộng, đông dân cư như khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa - thể thao, chợ dân sinh...
Các cấp ủy đảng phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn; triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 10 và Chương trình hành động của Chính phủ, Ban cán sự đàng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 10.
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chủ động cung cấp thông tin về khí tượng thủy văn cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ tuyên giáo các cấp theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ tăng cường công tác kiểm fra, định hướng việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội về tình hình, các hoạt động, kết quả công tác khí tượng thủy văn; Nắm tình hình tư tường, dư luận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.
Các cấp ủy: Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường; cổng thông tin điện tử Bộ chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; chú trọng khai thác hình thức truyền tải mới sinh động, hấp dẫn; nâng cao tính dự báo; đối với những vấn đề “phức tạp”, “nhạy cảm” cần phải thận trọng; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết để làm tốt công tác tuyên truyền.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hơp với cấp ủy đảng đề xuất công tác phối hợp với ban tuyên giáo, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 10./.
Chi tiết nội dung Công văn tải tại đây.
 
 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây