Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


V/v công khai thông tin việc Công ty TNHH Bình Minh để nghị được đổi tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Văn Bình

Ngày 03/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1978/STNMT V/v công khai thông tin việc Công ty TNHH Bình Minh để nghị được đổi tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Văn Bình

1. Thông tin hai vị trí đất Công ty TNHH Bình Minh đề nghị chuyển tên sử dụng đất cho Ông Đinh Văn Bình:

- Vị trí đất thứ nhất:

+ Quyết định số 51/QĐ-UB ngày 03 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng, trong Quyết định thể hiện người được chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đìng Ông Đinh Văn Bình và Công ty TNHH Bình Minh.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 942108 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp ngày 20 tháng 6 năm 2001 chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Đinh Văn Bình và Công ty TNHH Bình Minh.

+ Tờ trình số 151/TTr-ĐC ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Sở Địa chính.

+ Công văn số 64/CV-UB ngày 21 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 533414 do Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum cấp ngày 22 tháng 8 năm 2000 và số R 936460 do Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum cấp ngày 23 tháng 11 năm 2000 cấp cho Ông Đinh Văn Bình (đã được chỉnh lý do chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 1/QĐ-UB ngày 03 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

- Vị trí đất thứ hai:

+ Quyết định số 179/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng, trong Quyết định thể hiện người được chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình Ông Đinh Văn Bình và Công ty TNHH Bình Minh.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 013881 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngày 27 tháng 12 năm 2002 chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Đinh Văn Bình và Công ty TNHH Bình Minh (Kèm theo Tờ trình số 1331/TT-SĐC ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Sở Địa chính và Quyết định số 406/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 013881).

+ Tờ trình số 505/TT-ĐC ngày 14 tháng 10 năm 2001 của Sở Địa chính.

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Ông Đinh Văn Bình để xây dựng xưởng chế biến và kho Nông lâm sản (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang).

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 161550 do Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum cấp ngày 04 tháng 4 năm 2001 cấp cho Ông Đinh Văn Bình (đã được chỉnh lý biến động do chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

2. Những thông tin do Công ty TNHH Bình Minh và Ông Đinh Văn Bình cung cấp:

- Tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất bản gốc số R 942108 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp ngày 20 tháng 6 năm 2001 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc số W 013881 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp ngày 27 tháng 12 năm 2002 không có nội dung đăng ký biến động đất đai tại trang 3 những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nội dung về việc thế chấp quyền sử dụng đất đối với các tổ chức tín dụng.

- Tại thời điểm lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất chuyên dùng (năm 2000 và năm 2001) giữa hộ gia đình cá nhân và Công ty TNHH Bình Minh không lập thủ tục thuê đất và cho mượn (lý do: Diện tích đất của Ông Đinh Văn Bình là thành viên và là Phó giám đốc Công ty TNHH Bình Minh, để phục vụ mục đích sản xuất của Công ty); mặt khác, mối quan hệ nhân thân giữa bà Đinh Thị Thanh Hòa – Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh và Ông Đinh Văn Bình là chị em ruột, đồng thời cũng là thành viên của Công ty TNHH Bình Minh.

- Tại thời điểm lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cá nhân Ông Đinh Văn Bình đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên phần diện đất chuyển mục đích sử dụng đất sang đất chuyên dùng, sau khi hoàn thiện thủ tục đất đai Công ty TNHH Bình Minh đã sử dụng đất theo mục đích đã được cấp thẩm quyền cho phép. Hiện nay, trên đất vẫn còn nhà xưởng.

Các văn bản kèm theo:

- Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai thông tin việc Công ty TNHH Bình Minh để nghị được đổi tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Văn Bình.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 942108 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp ngày 20 tháng 6 năm 2001 chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Đinh Văn Bình và Công ty TNHH Bình Minh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 013881 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngày 27 tháng 12 năm 2002 chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Đinh Văn Bình và Công ty TNHH Bình Minh.

- Biên bản hợp liên ngành ngày 29 tháng 7 năm 2020 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân phương Ngô Mây, Công ty TNHH Bình Minh và ông Đinh Văn Bình.

- Biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Bình Minh.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây