THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Số kí hiệu Thủ tục GQKN
Ngày ban hành 27/12/2011
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người khiếu nại nộp hồ sơ khiếu nại trực tiếp tại Phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 102 Urê, TP Kon Tum; Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, cụ thể buổi sáng từ 7h30’-10h30’ và buổi chiều từ 13h30’-16h30’ (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định); hoặc gửi hồ sơ khiếu nại qua đường bưu điện tới Sở Tài nguyên và Môi trường (do văn thư Sở tiếp nhận). Trường hợp người khiếu nại gửi hồ sơ khiếu nại đến UBND tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng UBND tỉnh gửi đến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và phân loại tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ khiếu nại.

- Trường hợp hồ sơ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định xác minh nội dung khiếu nại và thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, gửi đến người khiếu nại biết.

- Trường hợp hồ sơ người khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường ra Phiếu trả hồ sơ khiếu nại, gửi đến người khiếu nại và nêu rõ lý do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại và nêu rõ lý do không thụ lý giải quyết; đồng thời hướng dẫn cho người khiếu nại gửi hồ sơ khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường (và các sở ngành, địa phương có liên quan, trong trường hợp cần thiết) tiến hành xác minh trên thực tế, trường hợp cần thiết đối thoại trực tiếp với các bên có liên quan để làm rõ nội dung vụ việc (đối với trường hợp hồ sơ khiếu nại được thụ lý giải quyết).

Bước 4. Người khiếu nại nhận quyết định giải quyết khiếu nại tại Phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc tại Phòng Tiếp công dân của UBND tỉnh (trường hợp do UBND tỉnh ra quyết định) hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Giải quyết tại trụ sở cơ quan;

- Giải quyết ngoài trụ sở cơ quan;

- Giải quyết qua đường bưu điện.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn khiếu nại (bản chính) (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);

- Các giấy tờ, văn bản, tài liệu có liên quan đến khiếu nại (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ khiếu nại, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo thụ lý hoặc thông báo không thụ lý hồ sơ khiếu nại và nêu rõ lý do cho người khiếu nại biết.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2: Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

(Lưu ý: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai nêu trên không kể thời hạn tạm định chỉ giải quyết khiếu nại nếu có)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (đối với trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh); Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (đối với trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức, đơn vị hữu quan.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

 

Tổ chức                                                                  

 

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Có                                                                        

 

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Đơn khiếu nại (theo mẫu 32)

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ

Không                                                                 

 

Phí, lệ phí

Có                                                        

 

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Không                                                                 

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

giấy chứng nhận                      

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề               

thẻ                                            

phê duyệt                                 

chứng chỉ                                 

văn bản xác nhận                     

quyết định hành chính             

giấy xác nhận                          

bản cam kết                             

biển hiệu                                 

văn bản chấp thuận                 

bằng                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

 

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).

 

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Vụ việc khiếu nại phải là vụ việc mà người khiếu nại có cơ sở cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 29/10/2006 của Chính phủ

 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính.

Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 29/10/2006 của Chính phủ

 

Người khiếu nại phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 29/10/2006 của Chính phủ

 

Vụ việc khiếu nại chưa được Toà án hành chính có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 29/10/2006 của Chính phủ

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

Luật của Quốc hội

 

- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005

Nghị quyết của Quốc hội                                             

 

 

Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                     

 

 

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                   

 

 

Nghị định của Chính phủ                                                  

 

 

Nghị đinh 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ

Nghị quyết của Chính phủ                                                  

 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ           

 

 

Quyết định của Bộ trưởng

 

 

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ

Chỉ thị của Bộ trưởng

 

 

Thông tư của Bộ trưởng

 

 

Thông tư liên tịch của các Bộ

 

 

Nghị quyết của HĐND cấp ......

 

 

Quyết định của UBND cấp tỉnh

 

 

Chỉ thị của UBND cấp .............

 

 

Văn bản khác

 

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Lê Văn Dũng

- Địa chỉ cơ quan: 102 - Urê - thành phố Kon Tum.

- Số điện thoại cơ quan: 060.3865030

- Địa chỉ mail …

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây