THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

Số kí hiệu Thủ tục
Ngày ban hành 27/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ về của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (Số 411 URê, TP Kon Tum) vào các ngày làm việc trong tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Bước 2. Phòng Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn thư để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền;

Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu, cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Tổng số lần thông báo chỉnh sửa không quá 03 lần, thời hạn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung những lần tiếp theo không quá 05 ngày;

Bước 4. Sau khi kết thúc việc xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH, Ban hành văn bản chấp nhận kế hoạch vận hành thử nghiệm;

Bước 5. Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề tạm thời được phép vận chuyển và vận hành thử nghiệm xử lý CTNH. Sở Tài nguyên và Môi trường có thể đột xuất kiểm tra và lấy mẫu giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Bước 6. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập 02 (hai) bản báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định và nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét. Trường hợp báo cáo muộn hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận thì phải đăng ký vận hành thử nghiệm lại;

Bước 7. Trường hợp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH có nội dung không đạt yêu cầu hoặc chưa hoàn thiện thì trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm, CQCP thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để điều chỉnh, hoàn thiện.

Bước 8. Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, CQCP có trách nhiệm đánh giá điều kiện hành nghề (tổ chức kiểm tra cơ sở của tổ chức, cá nhân và tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến nếu cần thiết)

Bước 9. Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề QLCTNH kể từ ngày nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung đạt yêu cầu của chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Hoặc chuyển qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ (được đóng quyển) bao gồm:

- Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại (cấp điều chỉnh theo mẫu);

- Các hồ sơ, giấy tờ trình bày theo cấu trúc như sau:

Đối với các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại đã được cấp lần đầu: Nếu có bất kỳ cập nhật, sửa đổi, bổ sung thì trình bày các nội dung cập nhật, sửa đổi, bổ sung; còn không có thì chỉ ghi tên hồ sơ, giấy tờ, không cần trình bày lại nội dung và ghi chú dưới tên hồ sơ như sau: (Không có cập nhật, sửa đổi, bổ sung)

Các hồ sơ, giấy tờ đặc trưng cho việc đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép gồm có:

- Bảng tổng hợp giải trình các nội dung thay đổi, bổ sung (khi đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép)

- Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã lập trong Bộ hồ sơ đăng ký (trong thời gian 01 năm trước thời điểm đăng ký cấp điều chỉnh)

+ Thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường

+ Thực hiện chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTNH

+ Thực hiện kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ

+ Thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố

+ Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm

- Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan của các cơ quan có thẩm quyền (trong thời gian 03 năm trước thời điểm đăng ký cấp điều chỉnh)

Lưu ý:  

- Khuyến khích in hồ sơ hai mặt cho tiết kiệm;

- Đối với bộ hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của CQCP khi xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ phải gửi kèm theo một bản giải trình cụ thể các điểm sửa đổi,
bổ sung;

- Trường hợp Giấy phép QLCTNH đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT đăng ký chuyển đổi sang Giấy phép hành nghề QLCTNH theo quy định tại Thông tư này thì được lựa chọn lập lại hoàn toàn bộ hồ sơ đăng ký hành nghề QLCTNH theo quy định tại Phụ lục này hoặc giữ nguyên các bộ hồ sơ đăng ký kèm theo Giấy phép cũ và chỉ lập hồ sơ đăng ký hành nghề QLCTNH với các nội dung có cập nhật, thay đổi cho phù hợp với quy định tại Thông tư này.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo trình tự thời gian như sau:

- Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (10 ngày);

- Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (5 ngày);

- Ban hành văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm (10 ngày);

- Xem xét báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm, yêu cầu tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề điều chỉnh, hoàn thiện nếu cần thiết (10 ngày);

- Thẩm định điều kiện hành nghề để cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (25 ngày).

- Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hành nghề sửa đổi, bổ sung phù hợp (20 ngày).

(Lưu ý: thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thời gian khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép)

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kon Tum

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả

Giấy phép

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại (cấp điều chỉnh)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Điều 20, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày có hiệu lực: 01 tháng 7 năm 2006;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 03 tháng 9 năm 2006;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP. Ngày có hiệu lực: 21 tháng 3 năm 2008.

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 01/6/2011.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây