THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: Thủ tục đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thủ tục: Thủ tục đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Số kí hiệu Thủ tục
Ngày ban hành 27/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ về của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (Số 411 URê, TP Kon Tum) vào các ngày làm việc trong tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Bước 2. Phòng Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn thư để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền;

Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu, cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Tổng số lần thông báo chỉnh sửa không quá 02 lần, thời hạn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung những lần tiếp theo không quá 05 ngày;

Bước 4. Trường hợp cần thiết đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

Bước 5. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận báo cáo kết quả chỉnh sửa bổ sung hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Hoặc chuyển qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ (được đóng quyển) bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lần đầu) (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bát kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * (quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT) phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);

- Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo trình tự thời gian như sau:

- Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (10 ngày);

- Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (05 ngày);

- Trường hợp cần thiết đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận báo cáo kết quả chỉnh sửa bổ sung hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường.

(Lưu ý: thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thời gian khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép)

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Khoản 4, Điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày có hiệu lực: 01 tháng 7 năm 2006;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 03 tháng 9 năm 2006;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP. Ngày có hiệu lực: 21 tháng 3 năm 2008.

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 01/6/2011.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây