THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: B.04.Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Thủ tục: B.04.Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Số kí hiệu Thủ tục B.04
Ngày ban hành 14/11/2017
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính

- Địa chỉ: Số 411 Urê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’

+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’

Bước 2:Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trong thời gian 20 ngày làm việc.

Bước 3: Thẩm định ĐTM

- Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua Hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập.

- Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường được tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề.

Bước 4: Sau khi có kết quả thẩm định Chủ cơ sở hoàn thiện hồ nộp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì trong thời gian 05 ngày, có văn bản thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi trường ký, đóng dấu xác nhận trang phụ bìa của báo cáo trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc.

Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Chủ cơ sở nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

* Đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu-02 bản)

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu) (Tối thiểu 07 cuốn: 01 bản gốc + 06 bản sao);

- Báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo dự án đầu tư/tài liệu tương đương khác (01 cuốn)

* Đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (02 bản);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng (04 bản),

+ Trường hợp được hội đồng thẩm định thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sungthì được sử dụng lại báo cáo đã nộp khi thẩm định.

+ Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sungthì phải nộp lại báo cáo đã được chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh.

- 01 đĩa CD trên đó chứa một 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ(bản chính)

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thẩm định: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chú ý:Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Chủ dự án

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan, Ban quản lý KCN, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án.

Kết quả

- Thông báo kết quả thẩm định;

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa.

Lệ phí

Phí thẩm định theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum([1])

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường(Phụ lục2.1Thông tư số 27/2015/TT-BTNM ngày 29/5/2015)

- Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường(Phụ lục 2.2Thông tư số 27/2015/TT-BTNM ngày 29/5/2015)

- Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNM ngày 29/5/2015),

Yêu cầu điều kiện

Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:

- Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường;

- Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên;

- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum.

- Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

([1]) Phí thẩm định theo Phụ lục I, tại TTHC số 01, mục A - Lĩnh vực Môi trường (Nghị quyết số 77)

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Thủ tục 5 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 4 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 3 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 2 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 1 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây