Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo Thứ trưởng Lê Minh Ngân về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Chiều 14/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai để nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2020.
Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại cuộc họp
Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý đất đai thời gian qua, đối với công tác xây dựng chính sách, pháp luật về đất đai, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền các văn bản pháp luật quan trọng về đất đai gồm: Luật Đất đai 2013 và 16 Nghị định quy định chi tiết; 52 Thông tư, Thông tư liên tịch. Riêng trong năm 2019 và 04 tháng đầu năm 2020 đã chủ trì xây dựng và phối hợp xây dựng trình ban hành 04 Nghị định và 01 Thông tư. Đến nay, đã hoàn thành công tác tổng kết và xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai năm 2013 và trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ TN&MT, Tổng cục đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, để đề xuất nội dung sửa đổi bảo đảm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII….

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN); rà soát, chuẩn hóa, thống nhất danh mục TTHC về đất đai; trình Bộ ban hành, công bố TTHC; thực hiện lồng ghép việc cải cách về tổ chức bộ máy gắn với việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Tổng cục; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo điều hành,… đã đem lại hiệu quả tích cực cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Tích cực chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh việc cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp GCN lần đầu tổng hợp từ kết quả thực hiện của các địa phương đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp (tăng lên 0,16%, tương đương khoảng 20.900 GCN so với cùng kỳ năm 2018); 100% các huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai ở các mức độ khác nhau, trong đó có 182/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên 46 tỉnh, thành phố đang vận hành, quản lý khai thác, sử dụng đồng bộ CSDL đất đai để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; 59/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp theo quy định.

Về công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đã thực hiện hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tại các địa phương, 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng và áp dụng thực hiện tốt Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019; 60/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 -2024…

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh thông qua đường dây nóng được duy trì thường xuyên, liên tục từ năm 2014 đến nay. Qua tiếp nhận thông tin, Tổng cục đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét, giải quyết, đặc biệt đã cử nhiều đoàn công tác xuống địa bàn để làm rõ thông tin và chỉ đạo xử lý kịp thời…

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Tổng cục tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung sửa đổi Luật Đất đai; theo dõi kịp thời tiếp thu, giải trình hoàn thiện việc trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định; đề xuất bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ các Thông tư quy định chi tiết thi hành các Nghị định ngay sau khi được Chính phủ ban hành; đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn…; kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến TTHC trong lĩnh vực đất đai; liên thông TTHC, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan TN&MT.

Về các nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm sẽ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo các địa phương quyết liệt hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp GCN cho các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng Khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024; thẩm tra Khung chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư; kiểm tra việc thi hành chính sách pháp luật về giá đất và phát triển quỹ đất theo kế hoạch; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt; duy trì và tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị dự họp đã tập trung đánh giá về những tồn tại trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; các giải pháp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cũng như công tác phối hợp giữa Tổng cục Quản lý đất đai với các Cục, Vụ chức năng trực thuộc Bộ; các địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đánh giá cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Quản lý đất đai thời gian qua, trên cơ sở đó, để bảo đảm hoàn thành khối lượng lớn công việc trong năm 2020, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục cần quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, về hoàn thiện thể chế, Tổng cục cần bám sát 4 dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ để bảo đảm hoàn thành các giải trình, tiếp thu ý kiến, trình Chính phủ theo quy định. Cùng với đó, Tổng cục phải chủ động xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn bảo đảm sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn kịp thời để Nghị định đi vào cuộc sống, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Về các nhiệm vụ chuyên môn, Thứ trưởng đề nghị, Tổng cục cần sớm xây dựng Kế hoạch của Bộ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/NQ- CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể về thời gian thực hiện, lộ trình, giải pháp, kinh phí… Ngoài ra, đơn vị cần tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về các công tác giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đăng ký đất đai, xây dựng CSDL; hoàn thành Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh”, Đề án “Hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới đất liền”…

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
kt.jpg hc.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
Bien Dong

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay15,161
  • Tháng hiện tại122,273
  • Tổng lượt truy cập5,613,683
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây