Phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT giai đoạn (2015-2020): Nhiều thành tựu nổi bật, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

5 năm qua (2015-2020), phong trào thi đua yêu nước của Ngành Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới càng ngày đi vào chiều sâu, hiệu quả và đạt được những thành tựu nổi bật. Các phong trào thi đua yêu nước là động lực giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được những thắng lợi khá toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp quan trọng vào phát triển bền vững đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị Ngành TN&MT triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị Ngành TN&MT triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Các phong trào thi đua ngày càng phát triển, tạo sức mạnh lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, trong những năm qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng; xác định phong trào thi đua, công tác khen thưởng là động lực, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng năm và giai đoạn.

5 năm qua mặc dù Ngành TN&MT phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng toàn Ngành đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khắc ghi lời dạy của Bác: “Càng khó khăn, càng phải thi đua”, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, đứng đầu là Bộ trưởng đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát công tác thi đua, khen thưởng của Ngành TN&MT, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện phương châm hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”; đã tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua từng bước biến thách thức thành cơ hội, tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất và đạt đươc nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là đã chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giai đoạn 2015-2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Thi đua, Khen thưởng phù hợp với điều kiện cụ thể của Bộ và ngành TN&MT như: Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT ngày 16/4/2015 quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN&MT”, Thông tư số 50/2015 ngày 12/11/2015, Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT. Chỉ đạo hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phát động thông qua các Kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Ngành, đó là phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; Phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự lan tỏa và phát huy sức mạnh trong toàn hệ thống chính trị để tạo động lực phát triển toàn diện KT-XH của đất nước, ngành TN&MT đã tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua.

Bộ trưởng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của Ngành, đó là: Quyết định số 3017/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước”; Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ TN&MT về xây dựng và nhân rộng ĐHTT giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Quyết định số 2841/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2016 và thực hiện xét khen thưởng thành tích trong phong trào theo Hướng dẫn số 01/HD-BTNMT ngày 17/3/2017 của Bộ TN&MT. Ban hành các Quyết định thành lập hoặc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến Bộ; các văn bản tổ chức, hướng dẫn hoạt động, đánh giá, bình xét thi đua của các Khối, Cụm thi đua ngành TN&MT; Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11/9/2019 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT, lần thứ IV.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương phát động, Ngành TN&MT đã tích cực tham gia và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như, phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được một số kết quả tích cực, tác động đến việc triển khai các nhiệm vụ của ngành TN&MT từ trung ương tới địa phương, nhất là những địa bàn các vùng nông thôn. Phong trào được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần làm nên diện mạo mới cho đời sống của nông dân nói riêng và nông thôn Việt Nam thời kỳ hội nhập nói chung. Tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề quan trọng để triển khai phong trào trong giai đoạn tiếp theo. Bộ TN&MT đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về đất đai, khoáng sản, nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu,... đã góp phần vào thắng lợi chung của phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở TN&MT đã hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới; tham gia nghiên cứu và kịp thời đề xuất việc điều chỉnh các quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật liên quan đến quản lý nhà nước về TN&MT để hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thúc đẩy nông thôn mới; tham gia chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện một trong các tiêu chí liên quan đến quản lý TN&MT như: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nong nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng Kinh tế - Xã hội - Môi trường theo chuẩn mới; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia tăng lên; các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Nhiều Sở TN&MT đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tập trung chỉ đạo, rà soát, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Bộ TN&MT đã tiến hành tổng kết phong trào: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và đã chọn lựa ra 29 tập thể và 57 cá nhân trong toàn ngành có thành tích tiêu biểu để đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III cho 01 tập thể và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ đã triển khai tới các đơn vị và coi phong trào là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015-2020, lập nhiều thành tích trong công tác xây dựng chính sách hỗ trợ người nghèo, gia đình cán bộ công nhân viên và người lao động nghèo, các gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, gia đình đặc biệt khó khăn; có nhiều đóng góp, giải pháp thiết thực trong việc hỗ trợ người nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn. Bộ đã phát động nhiều đợt quyên góp cho người nghèo, đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, dịch COVID 19.

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để động viên cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hưởng ứng phong trào thi đua: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Bộ đã triển khai thực hiện sâu rộng trong các đơn vị, trọng tâm là các doanh nghiệp thuộc ngành TN&MT tổ chức phong trào thi đua, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng các doanh nghiệp thuộc ngành có tính cạnh tranh,phát triển bền vững và hướng tới thi đua nâng cao năng lực xây dựng và thực thi cơ chế chính sách đảm bảo hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính (TTHC). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa CCHC với xây dựng Chính phủ điện tử tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển. Bãi bỏ, sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh; cắt giảm bãi bỏ, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Nỗ lực cắt giảm thời gian thực hiện các TTHC về đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, đặc biệt là ở các địa phương đã nâng chỉ số Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản lên mức xếp hạng 60 trong 190 nước được đánh giá. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% TTHC của Bộ, cho người dân, doanh nghiệp, trong đó, có 33 dịch vụ công mức độ 4 hoàn thành yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 và hoàn thành trước 6 tháng các chỉ tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ đặt ra trong giai đoạn 2019-2020.

Hằng năm, Bộ trưởng ban hành các văn bản phát động phong trào thi đua theo các chủ đề riêng với nội dung, tiêu chí cụ thể, gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm: năm 2015: “Phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành để đẩy nhanh phát triển nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô”; năm 2016:“Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành tài nguyên và môi trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016”; năm 2017:“Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”; năm 2018: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”; năm 2019 với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”; và năm 2020 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”. Cùng với đó là nhiều phong trào chuyên đề khác phù hợp với yêu cầu thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong từng thời điểm, như: phong trào “Thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ”, phong trào“Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon”, phong trào “Hiến kế, đề xuất giải pháp ý tưởng sáng tạo”, phong trào “Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Các phong trào thi đua đã khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, thực sự là động lực, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên phạm vi cả nước. Nhiều kết quả nổi bật, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực nhà nước, các mặt công tác như học tập, lao động, sản xuất, góp phần làm cho các tiêu cực bị đẩy lùi, tích cực được nhân lên và ngày càng phát triển, tạo sức mạnh lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội,

Trong giai đoạn 2015-2020, các Khối, Cụm thi đua trong toàn ngành TN&MT đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ như thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét, suy tôn khen thưởng công khai, dân chủ; trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua,khen thưởng, giao lưu điển hình tiên tiến. Hoạt động của các Khối, Cụm thi đua ngành TN&MT được đánh giá là đã tạo được diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản lý và hoạt động chuyên môn; làm cơ sở, tiêu chuẩn để bình bầu, suy tôn chính xác đơn vị dẫn đầu để đề nghị Bộ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đồng thời giúp cho hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao phát triển, sôi nổi, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Các Cụm, Khối thi đua đã tổ chức rất nhiều các cuộc hội thảo chuyên đề, tiêu biểu như: Hội thảo chuyên đề về môi trường tại Cụm thi đua số V, số IX, Hội thảo chuyên đề về đất đai của Cụm thi đua số I, số IV. Tại các cuộc hội thảo, các đơn vị đã cùng nhau trao đổi các kinh nghiem tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, học hỏi kinh nghiệm hay của các đơn vị đã làm được qua đó tăng thêm gắn kết giữa các đơn vị trong Khối, Cụm thi đua với nhau. Ngoài ra, Cụm thi đua số IX đã có sáng kiến xây dựng Nhà tình nghĩa TN&MT cho cán bộ, công chức gặp hoàn cảnh khó khăn của Sở là Cụm trưởng của năm hiện tại. Mỗi năm, hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa.

Công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Triển khai Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ TN&MT về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành TN&MT giai đoạn 2016–2020; Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình mới, mô hình kiểu mới, sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Ngành.

Tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương tổ chức vào ngày 11/6/2017, Bộ TN&MT đã giới thiệu 03 tập thể điển hình tiên tiến để tuyên dương đó là: Trung tâm Điều tra TN&MT Biển thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm mạng lưới KTTV và môi trường thuộc Trung tâm KTTV Quốc gia (nay là Tổng cục KTTV), Liên đoàn Địa chất Tây Bắc thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Năm 2018, Bộ đã hướng dẫn các đơn vị và các Sở TN&MT sơ kết đánh giá công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016-2018. Kết quả là đã công nhận được hơn 400 điển hình tiên tiến cấp cơ sở trong toàn Ngành, 81 tập thể, cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến ngành TN&MT giai đoạn 2016-2018.

Và mới đây nhất, tại Quyết định số 2199/QĐ-BTNMT ngày 07/10/2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã công nhận 28 tập thể và 57 cá nhân là điển hình tiên tiến ngành TN&MT giai đoạn 2015-2020.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác thi đua, khen thưởng của Bộ đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, chất lượng các phong trào thi đua đã được nâng lên một bước và phát triển đồng đều ở tất cả các mặt công tác. Công tác khen thưởng đã đi vào thực chất, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc. Ban cán sự và Lãnh đạo Bộ rất quan tâm chỉ đạo sát sao, góp phần khích lệ, động viên công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị hăng hái tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, góp phần thực hiện tốt công tác khen thưởng của Bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính kịp thời, công bằng, dân chủ đúng quy định nên đã phát huy tác dụng, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua, toàn Ngành đã có 11 Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 106 Huân chương các loại; 146 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 49 Cờ Thi đua của Chính phủ; 289 Cờ Thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 356 Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường; 1802 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện tại, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ đang đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng thành tích năm 2020 như: 21 Huân chương các loại cho các tập thể, cá nhân; 07 Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể; 15 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân; 02 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
kt.jpg hc.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
 
thong diep 5k block

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
THU THAP NAM 2022
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay14,388
  • Tháng hiện tại117,928
  • Tổng lượt truy cập9,401,128
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây