Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong công tác bảo vệ môi trường

Chiều ngày 20/7, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và lãnh đạo Tổng cục Môi trường chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và lãnh đạo Tổng cục Môi trường chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục

Chủ động ứng phó, giải quyết các vụ việc ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, xác định rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Trung ương, ngay từ đầu năm, Tổng cục đã nhanh chóng xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2018, trong đó xác định mục tiêu trọng tâm trong năm 2018 là hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường; kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục Môi trường; tăng cường nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới trong chỉ đạo điều hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tổng cục đã quyết liệt thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, điều động nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục đã tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt đã chỉ đạo sát sao việc xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng Đề án sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và các Luật có liên quan đến nội dung bảo vệ môi trường.
 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường được quan tâm đẩy mạnh. Tổng cục Môi trường đã tập trung hoàn thiện, trình ban hành: Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020; Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, Tổng cục Môi trường đã duy trì có hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường cấp trung ương; đến nay, đã tiếp nhận hơn 700 thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng, chuyển địa phương để xử lý theo thẩm quyền; trong đó có gần 350 vụ việc đã được xử lý. Đồng thời, Tổng cục Môi trường đã chủ động tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng, chủ động phản hồi, cung cấp thông tin và định hướng kịp thời về các thông tin sai lệch… Qua đó, Tổng cục Môi trường đã chủ động ứng phó, giải quyết các sự cố, vụ việc ô nhiễm môi trường phát sinh trên phạm vi cả nước, góp phần làm giảm các bức xúc, điểm nóng về môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2018 tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng hơn đến việc rà soát đối tượng đưa vào kế hoạch; tổ chức thanh tra tập trung chủ yếu vào các đối tượng thuộc ngành nghề có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, các cơ sở có nguồn phát thải lớn; tổ chức 05 đoàn thanh tra đột xuất tại 31 cơ cở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổng cục tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình khắc phục các lỗi vi phạm và quá trình vận hành thử nghiệm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và 03 dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước (Lee&Man, Nhà máy Giấy VNT19, Lọc hóa dầu Nghi Sơn).

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có chuyển biến tích cực. Đến nay toàn bộ các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường đều đã được cung cấp trên Cổng thông tin của Bộ ở mức độ 3, 4, trong đó có 27 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực môi trường đã được triển khai, sử dụng. Tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý chậm tiến độ đã giảm so với năm 2017 và các năm trước đây.
 

Hoàn thành kế hoạch công tác bảo vệ môi trường trong 6 tháng cuối năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung và của Tổng cục Môi trường nói riêng đã chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đặc biệt trong bối cảnh cơ quan có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục cần thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục trong thời gian qua. Qua đó, xây dựng một kế hoạch công tác về bảo vệ môi trường cụ thể, chi tiết, trên cơ sở xác định rõ những thời cơ và thách thức, khắc phục ngay những tồn tại và hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.

Một là, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như việc tổ chức triển khai các quy định pháp luật trên thực tế; đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Chủ động nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các Luật có liên quan để đề xuất thực hiện Đề án sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. Rà soát hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Tập trung rà soát, nghiên cứu các vấn đề đang được dư luận rất quan tâm về phế liệu, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; trước mắt Tổng cục khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất vào Việt Nam. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Khẩn trương xây dựng, trình Bộ các quy định về Quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM; Quy trình kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Quy trình kiểm tra, cấp phép xử lý chất thải nguy hại; Quy trình kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành…

Hai là, tập trung kiện toàn, nhanh ổn định, phát huy hiệu quả của bộ máy tổ chức của Tổng cục Môi trường và bắt tay ngay vào triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ mới được giao. Bên cạnh đó, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ nghiên cứu, hướng dẫn kiện toàn lại hệ thống tổ chức cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường tại địa phương; trong đó tập trung nâng cao công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường tại các Sở TN&MT, Chi cục BVMT; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường.
 

Ba là, thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như Lãnh đạo Bộ giao; đặc biệt là phải đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án, nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trường được giao.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 phù hợp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, dư luận xã hội. Tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường và các địa phương trong quá trình triển khai Đoàn thanh tra, kiểm tra tại địa phương; thực hiện thanh tra đến đâu, ban hành kết luận đến đó theo quy định; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Năm là, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hướng về địa phương và cơ sở. Đây là chủ trương, quyết tâm lớn của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị Tổng cục tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện các quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử trong việc giải quyết các thủ tục hành chính để giám sát chặt chẽ các quy trình, tránh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân; phải hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính theo đúng quy định.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 

Sáu là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Làm tốt vai trò theo dõi, hướng dẫn, đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước; trước mắt nghiên cứu, đề xuất tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg.

Bảy là, xây dựng và triển khai các mô hình xã hội hóa nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể và cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường nói chung và giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng. Tổ chức đánh giá thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội về phối hợp hành động bảo vệ môi trường; khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, để các Nghị quyết phát huy được hiệu quả.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân bày tỏ tin tưởng rằng, với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Tổng cục Môi trường, sự tham gia có hiệu quả của các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

CTTĐT BỘ TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

kt.jpg hc.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay4,603
  • Tháng hiện tại112,992
  • Tổng lượt truy cập2,221,984
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây