Lễ ký kết Chương trình phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017- 2019

Sáng ngày 8/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Hội Y học Việt Nam đã tổ chức buổi lễ Ký kết Chương trình phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017- 2019.
Tham dự buổi lễ ký kết có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng , Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam... cùng các lãnh đạo các hiệp hội, ban ngành Việt Nam.
Mục tiêu của Chương trình là nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phát huy vai trò của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, có cơ sở để biểu dương các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt, nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho phù hợp với thực tiễn, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là yêu cầu là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế đất nước nhanh và bền vững. Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã có bước chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.
Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi đang ở mức báo động; biến đổi khí hậu đã và đang để lại những hậu quả nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân cũng như sự phát triển bền vững của đất nước; nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể, doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân chưa thật đầy đủ; công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội còn thiếu chặt chẽ; chưa phát huy được vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, Chương trình ký kết, phối hợp giám sát về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày hôm nay khẳng định sự tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước đáp ứng yêu cầu của các tầng lớp nhân dân.
Đồng quan điểm với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng suy thoái, cạn kiệt đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các thành quả của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Với những thực tế trên đã đặt ra cho chúng ta một yêu cầu cấp thiết cần có ngay các giải pháp hiệu quả chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường "Đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa, vai trò hết sức to lớn, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Đối với Chương trình phối hợp về giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2019 ngày hôm nay, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng đây là một bước tiến mang tính hành động, thiết thực, cụ thể và phải lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá kết quả thực hiện chương trình ngày hôm nay.
"Tôi tin tưởng rằng, với vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong thời gian tới, các vấn đề có tính cấp bách đặt ra sẽ có chuyển biến tích cực, đóng góp hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường." - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.
 
Toàn cảnh lễ ký kết Chương trình phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017- 2019.
Theo đó, Chương trình Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2019 đã phân công cho Bộ Tài nguyên và Môi trường 05 nhiệm vụ chính trong giai đoạn triển khai sắp tới, cụ thể:
1.Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam xây dựng kế hoạch giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2019.
2.Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng cấp xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp giám sát.
3.Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam lựa chọn địa bàn, đối tượng, hình thức phù hợp để xây dựng mô hình phối hợp giám sát.
4.Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ, chuyên viên, chuyên gia tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.
5.Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương phối hợp với các đoàn giám sát trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát; xem xét xử lý kịp thời những hành vi vi phạm được phát hiện; biểu dương, khen thưởng những cơ sở có thành tích theo quy định của pháp luật. Cử cán bộ, chuyên viên, chuyên gia tham gia các đoàn giám sát.
 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
phananh kiennghi

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

congbaochinhphu

congbaokontum

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

thudientu

vbdh

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay7,684
  • Tháng hiện tại50,800
  • Tổng lượt truy cập4,374,467
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây