Các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 của ngành tài nguyên và môi trường

Các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 của ngành tài nguyên và môi trường

Một là, tập trung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bảo vệ môi trường; xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đất đai; trình Chính phủ Nghị quyết về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định đã trình gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước;hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 13 đề án đã trình (gồm 05 đề án trình trong năm 2019 và 08 đề án trình trong năm 2018); tập trung xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 11 đề án trong Chương trình công tác quý II của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 02 đề án trình Tiểu ban Kinh tế xã hội; 01 đề án trình Bộ trưởng. Ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư. Xây dựng và trình Bộ ban hành Chương trình điều chỉnh xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2019.

Hai là, thực hiện thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Cà Mau. Thanh tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với các trạm khí tượng chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận thông tin báo chí, điểm nóng phức tạp, phản ánh của nhân dân để triển khai các đoàn thanh tra đột xuất; thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân không để xảy ra các điểm nóng phức tạp; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng.

Ba là, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, đánh giá mô hình tổ chức của các Tổng cục trực thuộc Bộ; xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014; tập trung triển khai xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030; xây dựng văn bản của Ban cán sự đảng Bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, xây dựng Khung tiêu chí đánh giá công chức, viên chức của Bộ TN&MT nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá và phân loại công chức, viên chức; triển khai các nhiệm vụ giải pháp của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, tập trung vào cải cách thể chế, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường chất lượng dịch vụ công.

Bốn là, hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2019, đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc Nghị quyết số 01/NQ-CP trong tháng 4/2019. Ban hành điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đến năm 2020. Rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó bổ sung các dự án Quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch và một số dự án cấp bách khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, chuyên môn của Bộ.

Năm là, triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ký số 100% các văn bản,trừ các văn bản mật; thực hiện thí điểm giảm văn bản, giấy tờ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ tiến tới thực hiện rộng rãi đến toàn ngành thông qua việc kết nối, liên thông CSDL ngành TN&MT đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Triển khai các dự án CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long và các CSDL quốc gia khác.

Sáu là, tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác quản lý tài nguyên và môi trường của Bộ, ngành tập trung vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, tình hình triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, các điểm sáng ở địa phương, cơ sở; Tổ chức tốt Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo. Các đơn vị chủ động trong việc cung cấp thông tin báo chí về các hoạt động điều hành của Bộ. Các Trường tăng cường phối hợp với các Viện nghiên cứu, các đơn vị quản lý nhà nước xây dựng chương trình đào tạo và phối hợp đào tạo để bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của ngành.

Bảy là, triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ trong 09 lĩnh vực chuyên ngành

Lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai; tổ chức hội thảo, tham vấn chuyên gia, Bộ, ngành, địa phương, các Đại biểu quốc hội đối với các vấn đề lớn; khảo sát, đánh giá sửa đổi Nghị định số 104/2014/NĐ-CP về Khung giá đất, bảo đảm phù hợp với giá thị trường, đánh giá kỹ các tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội khi điều chỉnh khung giá đất; trình Quốc hội cho phép thí điểm một số mô hình tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng Nghị định quy định về tích tụ, tập trung đất đai; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiểm kê đất đai, Đề án lập quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia đến năm 2030; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện để nâng cao Đăng ký tài sản và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai. Đôn đốc, hướng dẫn và triển khai các Đoàn kiểm tra công tác lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ của các địa phương; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13; tiếp tục đôn đốc xử lý các dự án để lãng phí đất đai, công khai các vi phạm pháp luật đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án VILG.

Lĩnh vực tài nguyên nước, rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk. Triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; xây dựng Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; bảo vệ nước dưới đất, các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá... Giám sát chặt chẽ các hoạt động vận hành hồ chứa; khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến; hợp tác chặt chẽ với các nước trong tiểu vùng Mê Công, Mê Công - Lan Thương trong chia sẻ nguồn nước.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện, rà soát kỹ thuật để trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định trình năm 2018; trình Quốc hội Nghị quyết của về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; đánh giá tác động chính sách, pháp luật thi hành Luật khoáng sản 2010, kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung. Thực hiện hiệu quả các Đề án của Chính phủ, đặc biệt là Đề án điều tra địa chất và đánh giá khoáng sản thuộc Đề án Tây Bắc; xây dựng Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 08 mỏ.

Lĩnh vực biển và hải đảo, tập trung xây dựng, trình Chính phủ Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện việc cấp phép nhận chìm và giao khu vực biển; giám sát việc thực hiện theo Giấy phép nhận chìm ở biển của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Lĩnh vực môi trường, rà soát, xác ðịnh những ðịnh hýớng chính sách lớn trong sửa ðổi Luật bảo vệ môi trýờng; triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố; rà soát hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế; tăng cường quản lý môi trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn và Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Cùng với đó, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch bảo vệ môi trýờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050; Quy hoạch tổng thể bảo tồn ða dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050; Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trýờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050; dự án Tãng cýờng nãng lực quan trắc, cảnh bảo môi trýờng vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải và khu vực nhạy cảm về môi trýờng; Ðề án tãng cýờng quản lý rác thải nhựa ở Việt; chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Bộ trýởng Môi trýờng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 15.

Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, hoàn thiện kế hoạch xây dựng Đề án tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước; thực hiện dự báo thời tiết, thuỷ văn chi tiết đến các huyện, thị trên cả nước; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, nhất là trong các tháng đầu mùa mưa bão; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp các sản phẩm dịch vụ dự báo.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long; tập trung phối hợp với các Bộ, ngành, các chuyên gia trong và ngoài nước chuẩn bị tổ chức Diễn đàn đồng bằng Sông Cửu Long: Từ chính sách đến thực hiện, dự kiến tổ chức vào ngày 16 - 17/5/2019, tập trung công tác truyền thông cho Hội nghị này. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong nhiệm vụ điều phối và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050; đồng thời vận động, tìm kiếm huy động nguồn tài trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ, triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ; xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; trình Bộ trưởng ban hành 05 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình xây dựng dự án hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040.

Lĩnh vực viễn thám, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu siêu viễn thám quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng (Đề án 47), hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/50.000 khu vực biên giới Việt - Trung, Tây Bắc và khu vực Nghệ An - Thanh Hóa; xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành viễn thám quốc gia giai đoạn 2015-2025; sử dụng công nghệ viễn thám giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám; dự án Xây dựng trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý ảnh vệ tinh thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

kt.jpg hc.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay3,919
  • Tháng hiện tại78,572
  • Tổng lượt truy cập2,040,355
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây