Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác Quý II/2018

Ngày 6/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dành hơn nửa ngày làm việc để tổ chức Hội nghị triển khai công tác Quý II/2018. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I của Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Đặng Ngọc Điệp - Chánh Văn phòng Bộ trình bày nêu rõ: Trong quý I năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị; triển khai ngay việc giao dự toán ngân sách nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, đã được Bộ chỉ đạo triển khai từ ngày đầu tháng đầu năm 2018, trong đó tập trung hoàn thiện, cắt giảm, tháo gỡ các vướng mắc nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Bộ cũng hoàn thiện việc lấy ý kiến các Bộ, ngành và VCCI về dự thảo Nghị định quy định về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường; trình Chính phủ đề xuất xây dựng Nghị định về lấn biển; lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đối với Luật sửa đổi nội dung về quy hoạch trong các Luật liên quan…

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, được triển khai đồng bộ. Trong quý I đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 584 lượt đơn, tương ứng với 298 vụ việc; tiếp 62 lượt với 93 người; đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 10/25 vụ việc Thủ tướng giao;...

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực được Bộ chú trọng. Bộ đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục trực thuộc Bộ, trong đó đã giảm ít nhất 01 phòng, 01 cán bộ cấp phó của đơn vị trực thuộc Tổng cục so với Quyết định của Thủ tướng…

Bên cạnh đó, các công tác như: Hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cũng như các lĩnh vực quản lý chuyên ngành đã được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm 2018.

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong chương trình công tác năm, chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, trong Quý II/2018, Bộ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ gửi Bộ, Văn phòng Bộ, các Vụ tham mưu và các Bộ, ngành liên quan theo đúng quy định, đặc biệt là báo cáo quy định tại Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ. Chủ động cập nhật, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, giải quyết kiến nghị của các địa phương; hạn chế tối đa tình trạng xin lùi, rút đối với các đề án, văn bản; tình trạng quá hạn hoàn thành đối với các nhiệm vụ giao cho đơn vị.

Trong công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ tại Kỳ họp thứ 5; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ 01 Đề án; 04 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Luật sửa đổi các luật liên quan đến Luật quy hoạch...

Các đơn vị trực thuộc Bộ cũng sẽ khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của các đơn vị trực thuộc các Tổng cục, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Viện Khoa học Tài nguyên nước… để nhanh chóng hoạt động ổn định; xây dựng đề án luân chuyển cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ; ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu để làm tiêu chí đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo. Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế, công chức, biên chế sự nghiệp; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học trực thuộc.

Về ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công sở, Bộ tập trung triển khai xây dựng, ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường phiên bản 2.0; hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống một cửa, một cửa liên thông phục vụ theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong từng khâu, từng công đoạn từ xây dựng, thẩm định, trình duyệt. Xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục triển khai các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hiện đại hóa công tác cải cách hành chính để đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hệ thống hải quan điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ…

Bộ cũng sẽ triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra và đôn đốc các địa phương tập trung rà soát, xử lý công bố công khai các dự án nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng để lãng phí đất đai; rà soát tình hình hình sử dụng quỹ đất công ích. Trình Thủ tướng Chính phủ đề án thí điểm thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài; Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương hoàn thành sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp và đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; Chuẩn bị tốt cho Hội nghị chuyên đề về định hướng và giải pháp tích tụ, tập trung ruộng đất đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn…

tinB 01
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo chuyên đề như: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo cáo tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018; Báo cáo báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác tổ chức cán bộ; Báo cáo công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; kế hoạch xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT, phiên bản 2.0; xây dựng hệ thống chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng đến các Sở TN&MT; kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2018..

Hội nghị cũng đã nghe hàng chục ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá, góp ý vào các chương trình làm việc của Bộ. Tiếp đến, các đồng chí Thứ trưởng đã phát biểu chỉ đạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương các đơn vị trực thuộc Bộ đã hoàn thành tốt công tác tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường cả nước đã phân tích một cách toàn diện các tồn tại cần khắc phục trong công tác chỉ đạo điều hành đặc biệt là trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, công tác cải cách thủ tục hành chính… đồng thời yêu cầu các đơn vị đưa ra những giải pháp khắc phục các tồn tại đó.

Về nhiệm vụ tháng 4 và quý II/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai đồng bộ các công tác như: Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ đối với các đơn vị mới thành lập, đơn vị mới kiện toàn; Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ giao đối với từng lĩnh vực…

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai mà Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Bộ trưởng, phải làm sao để thông qua hội nghị quan trọng này có thể tham mưu với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có kết luận hoặc Nghị quyết về công tác tập trung đất đai phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn.

Bộ trưởng cũng giao lãnh đạo các đơn vị trực thuộc như: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Quản lý Tài nguyên nước… triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của mình sao cho đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với công tác truyền thông, Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường sớm hoàn thiện và trình Quy chế về truyền thông để có thể đẩy mạnh công tác này giúp các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu công việc của ngành Tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng yêu cầu có phương thức mới, cách làm mới trong truyền thông nhất là trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường…

Nguồn tin: Cổng TTĐT Bộ TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
ddn

pctt

truongsa

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

kk

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay3,117
  • Tháng hiện tại59,512
  • Tổng lượt truy cập1,262,350
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây