Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Chuyên trang về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản có liên quan của Trung ương, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo xây dựng Chuyên trang của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 09/6/2021, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT có Công văn số 50-CV/BCSĐTNMT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về Chuyên trang về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) và các văn bản có liên quan của Trung ương, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo xây dựng Chuyên trang của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để Chuyên trang thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ngành tài nguyên và môi trường, Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức triển khai một số nội dung sau:
Các đơn vị trực thuộc Bộ
Thông báo, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về Chuyên trang của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ như nêu trên.
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động đóng góp tin, bài, nhất là thông tin về cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đăng tải trên Chuyên trang.
Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, tích hợp Chuyên trang của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị hoặc xây dựng chuyên mục riêng để kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.
Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Ban Cán sự đảng (Vụ Tổ chức cán bộ), Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Bộ có trách nhiệm tổng hợp, cung cấp các tài liệu, văn bản, nội dung để đăng tải trên Chuyên trang; chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ báo cáo Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ về tình hình hoạt động của Chuyên trang.
Các đơn vị truyền thông, báo chí (Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; v.v.), theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động xây dựng các tin, bài tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ, Lãnh đạo Bộ, cấp uỷ đảng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW.
Văn phòng Bộ (Cổng Thông tin điện tử Bộ) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành Chuyên mục, Chuyên trang trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng trong quá trình vận hành Chuyên mục, Chuyên trang.
Ban Cán sự đảng Bộ thông báo các đơn vị biết, thực hiện./.
Thông tin Chuyên trang tải tại đây.

 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây